EN SK

NADÁCIA X-BIONIC®SPHERE

+421 313 262 000

Záleží nám na podpore športových talentov. V roku 2016 sme preto založili neziskovú organizáciu, ktorá poskytuje granty, dary a štipendiá a organizuje verejnoprospešné aktivity a projekty. Prostredníctvom nadácie tak šírime a podporujeme nielen nadšenie pre šport, ale aj kultúru dobrovoľníctva.

Verejnoprospešné aktivity:

  • podpora a rozvoj vedy,
  • vzdelávania a telovýchovy,
  • podpora, ochrana a rozvoj kultúrnych hodnôt,
  • ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže,
  • sociálna pomoc,
  • zachovanie kultúrneho dedičstva,
  • ochrana a tvorba životného prostredia,
  • zachovanie prírodných hodnôt
  • plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc.

 
 
 
 

Nadačné projekty 2017

Dobrovoľníctvo

Zabezpečenie a koordinácia viac ako 300 dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne zapojili do organizácie triatlonu Challenge Šamorín a iných športových a detských aktivít. Doobrovoľnícku činnosť vykonávajú ľudia zo širokého okolia a rôznych vekových kategórii. Budujeme tradíciu dobrovoľníctva v okolí Šamorína.

Plavecký kemp Martiny Moravcovej

V lete 2017 sa konal v poradí 8. ročník Plaveckého kempu Martiny Moravcovej, ktorý umožnil mladým plavcom pod vedením majsterky sveta zdokonaliť svoj plavecký talent. Počas troch týždňových turnusov sa plaveckého kempu zúčastnilo až 142 detí vo veku od 10 do 15 rokov. Prostredníctvom NADÁCIE X-BIONIC® SPHERE sa deti zo sociálne slabších pomerov mohli uchádzať o tzv. divokú kartu. Viac info

Úsmev ako dar

14. 6. 2017 sa uskutočnili už 27. Celoslovenské športové hry detí z detských domovov - Športové majstrovstvá s Nestlé 2017 v x-bionic® sphere. Súťažilo sa v niekoľkých disciplínach - futbal, volejbal a stolný tenis a atletika. Deti boli rozdelené do 4 kategórií podľa veku. Hlavným cieľom projektu je motivovať deti zo znevýhodnených sociálnych podmienok k aktivitám podnecujúcim húževnatosť, odhodlanie a vytrvalosť, ktoré často, a to nie len v prípade detí z detských domovov, chýbajú.

Pravidelné zbierky na charitu

Zbierka olečenia, hygienických a športových potrieb s cieľom podporiť sociálne znevýhodnených obyvateľov a ľudí bez domova. Do projektu sa zapojili aj zamestnanci x-bionic® sphere.

Kontakt

Sídlo nadácie:
Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, SR
E-mail: nadacia@x-bionicsphere.com
Bankové spojenie:
IBAN: SK38 6500 0000 0000 2055 8044 BIC: POBNSKBA
Identifikačné údaje:
IČO: 50 317 997
DIČ: 212 032 3414
Zapísaná v: Registri nadácii vedenom MVSR, pod číslom 203/Na-2002/1140
Dátum vzniku: 5. máj 2016
Zakladateľ nadácie: X-BIONIC®SPHERE a.s., so sídlom Dubová 33/A, 931 01 Šamorín