Politika ochrany súkromia a osobných údajov

Ochrana osobných údajov –X-BIONIC® SPHERE a.s.

 

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

ČLÁNOK 1

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA, OKRUH DOTKNUTÝCH OSÔB A ÚVODNÉ INFORMÁCIE

 1. Spoločnosť X-BIONIC® SPHERE s., so sídlom: Dubová 33/A, Šamorín, 931 01, IČO: 46 640 134, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10684/T, je prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) v informačných systémoch v ktorých sa spracúvajú osobné údaje Dotknutých osôb. Pre označenie Prevádzkovateľa môžeme v texte Dokumentu využívať slovo „My“, „Náš“ a všetky modifikácie týchto slov.
 2. Dotknutými osobami sú najmä zákazníci, ktorí s Prevádzkovateľom uzavierajú zmluvu prostredníctvom osobnej alebo telefonickej komunikácie alebo prostredníctvom jeho Webovej stránky https://x-bionicsphere.com alebo prostredníctvom webových stránok používaných Prevádzkovateľom na zabezpečenie rezervácií,komunikáciu a uzavieranie zmlúv v elektronickej podobe. Dotknutou osobou sú aj iné fyzické osoby, ktoré udelili Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov na príslušné účely alebo návštevníci areálu a priestorov Prevádzkovateľa alebo návštevníci Webovej stránky (ďalšie informácie nájdete v ustanoveniach o cookies). Pre označenie Dotknutej osoby môžeme v texte Dokumentu využívať slovo „Vy“, „Váš“ a všetky modifikácie týchto slov.
 3. Túto Politiku ochrany súkromia a osobných údajov (ďalej len ako „Dokument“) pre Dotknuté osoby sme vytvorili z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré dodržiavame pri ochrane súkromia a Vašich osobných údajov. Ustanovenia o spracovaní osobných údajov na účely plnenia vernostného programu, sú predmetom samostatného dokumentu.
 4. Mimoriadne nám záleží na bezpečnosti a zákonnosti spracúvania Vašich osobných údajov, a preto sme vytvoriliv tomto Dokumente osobitné záväzné pravidlá spracúvania, ktoré vychádzajú zo základných zásad spracúvania osobných údajov upravených v článku 5 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“).
 5. Tento Dokument predstavuje nami zavedenú internú politiku ochrany súkromia v súlade s článkom 24 GDPR za účelom preukazovania dosiahnutého súladu s GDPR.
 6. Tento Dokument sa zoberá spracúvaním osobných údajov a dodržiavaním základných zásad legálneho spracúvania osobných údajov, ktoré sú založené najmä na tom, že vykonávame potrebné spracúvanie osobných údajov zákonným spôsobom, spravodlivo ku všetkým zainteresovaným stranám a transparentne k Dotknutým osobám. Kontinuálne kladieme vysoký dôraz na bezpečnosť spracúvania osobných údajov, pričom minimalizujeme dáta a spracovateľské operácie na nevyhnutné minimum potrebné pre riadne uzavretie a splnenie záväzkov z našej vzájomnej zmluvy, používaním Webovej stránky a vstupom do nášho areálu a priestorov.
 7. Týmto Dokumentom Vám súčasne poskytujeme povinné informácie v zmysle článku 13 GDPR a zabezpečujeme Vaše informovanie o obsahu tohto Dokumentu už pred získavaním osobných údajov, pri ktorom nám osobné údaje prvýkrát poskytujete, príp. priamo pri udeľovaní Vášho súhlasu na spracúvanie osobných údajov na vymedzené účely.

ČLÁNOK 2

POLITIKA REZORTU A GARANCIE PREVÁDZKOVATEĽA

 1. Osobné údaje nezverejňujeme bez Vášho súhlasu a ani ich neprenášame do žiadnej tretej krajiny, ktorá by nezabezpečovala primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Garantujeme Vám spracúvanie osobných údajov výlučne na území členských štátov Európskej únie, konkrétne aktuálne v čase účinnosti tejto verzie Dokumentu sú všetky osobné údaje Dotknutých osôb spracúvané a fyzicky uchovávané výlučne na území Slovenskej republiky.
 2. K zverejneniu osobných údajov môže dôjsť iba na základe Vášho individuálne vyjadreného súhlasu alebo Vášho vedomého konania (napr. zverejnenie obsahu na našom oficiálnom profile zriadenom na sociálnych sieťach). V tejto súvislosti Vás informujeme, že uverejnením príspevkov, fotiek alebo výkonom realizáciou akejkoľvek činnosti aktivity, ktorá má za následok Vaše identifikovanie na našom oficiálnom profile na sociálnej sieti, dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov v informačných systémov danej sociálnej siete a na našom profile. Svojím konaním v zmysle predchádzajúcej vety poskytujete tzv. konkludentný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na naše marketingové činnosti.
 3. Pravidelne kontrolujeme a revidujeme nielen prijaté bezpečnostné opatrenia určené na vysoké zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov, ale aj ostatné postupy a pravidlá určené na ochranu súkromiaa osobných údajov, pričom môžeme spolupracovať s odborníkom určeným do funkcie zodpovednej osoby (DPO – Data Protection Officer).
 4. Pri dátovom prenose vedenom cez verejne prístupnú počítačovú sieť medzi Vašim koncovým zariadením a našim serverom využívame primerané prostriedky šifrovacej ochrany informácií (SSL certifikát). Rovnako všetky dáta a osobné údaje uchovávame na určených dátových úložiskách, pričom tieto sú zabezpečené vhodnými prostriedkami šifrovacej ochrany informácií.
 5. Garantujeme Vám, že nijaké súhlasy na spracovanie osobných údajov nebudeme podmieňovať uzavretím alebo plnením zmluvy. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, máte možnosť vyjadriť slobodne, bez toho aby ste ohrozili prístup k našim službám a Svoj udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a to kontaktovaním Prevádzkovateľa na ktorejkoľvek prevádzke alebo prostredníctvom zaslania písomnej žiadosti na e-mailovú adresu zodpovednaosoba@x-bionicsphere.com, pričom odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov uskutočnenú pred jeho odvolaním.
 6. Všetky subjekty, ktoré sú okrem nás legálne zapojené do procesu spracúvania osobných údajov sú transparentne identifikované v rámci tohto Dokumentu spoločne s ich postavením podľa GDPR. S Vašimi osobnými údajmi nevykonáme nijakú spracovateľskú operáciu k tretej strane a/alebo príjemcovi, ak nie je transparentne identifikovaná v tomto Dokumente a súčasne nedisponujeme na to potrebným právnym základom podľa článku 6 GDPR.
 7. Všetci príjemcovia osobných údajov k nim pristupujú výlučne na základe nami udeleného oprávnenia, pričom sú právne zaviazaní osobitnými povinnosťami a právnymi zárukami posilňujúcimi ochranu osobných údajov Dotknutých osôb.
 8. Vaše osobné údaje neposkytujeme nijakým stranám na komerčné účely bez toho, aby ste s tým vopred vyjadrili individuálny a slobodný súhlas. Pri využívaní služby Google Analytics môže za určitých okolností dochádzať k spracúvaniu osobných údajov návštevníkov Webovej stránky zo strany spoločnosti Google Inc. v postavení tretej strany a samostatného prevádzkovateľa, pričom na toto spracúvanie osobných údajov nemáme žiaden dosah ani vplyv. Považujeme za potrebné informovať Vás tiež o tom, že časť spracúvania osobných údajov, ktoré súvisia s využívaním funkcionalít integrovaných do Webovej stránky https://x-bionicsphere.com môže byť realizovaná samostatne a od nás úplne nezávisle tretími stranami, ktoré sú v postavení samostatných prevádzkovateľov odlišných od našich informačných systémov osobných údajov; v týchto prípadoch ide najmä o prevádzkovateľov tzv. platobných brán určených na vykonávanie bezhotovostných platieb cez internet. Týmto tretím stranám poskytujete svoje osobné údaje priamo bez toho, aby sme do tohto procesu akokoľvek vstupovali a ovplyvňovali ho. Táto časť spracúvania osobných údajov sa riadi internými politikami a bezpečnostnými opatreniami prijatými týmito tretími stranami, pričom nemáme žiadny vplyv na takéto spracúvanie osobných údajov, vrátane možnosti vykonať práva Dotknutej osoby, o ktorých Vás informujeme v rámci tohto Dokumentu.
 9. Našich obchodných partnerov (tzv. sprostredkovateľov), ktorým sme umožnili spracúvať Vaše osobné údaje, sme starostlivo preverili z hľadiska ich spôsobilosti a praktickej schopnosti zabezpečiť bezpečnosť a zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov.
 10. Pri spracúvaní osobných údajov a komunikácii s Dotknutými osobami využívame okrem bežnej telefonickej a emailovej komunikácie aj Webovú stránku https://x-bionicsphere.com a náš oficiálny profil zriadený na sociálnej sieti Facebook.
 11. Osobné údaje maloletých osôb spracúvame výhradne za predpokladu, že nám ich poskytol ich zákonný zástupca na účely plnenia zmluvy, účasti na podujatí, za účelom plnenia našich zákonných povinností, ochrany práva právom chránených záujmov alebo za účelom ich spracovania na účely, na ktoré sa vyžaduje súhlas na spracovanie osobných údajov a to za predpokladu, že zákonný zástupca tento súhlas na spracovanie osobných údajov detí
 12. Spracúvame aj osobné údaje z osobitnej kategórie osobných údajov podľa článku 9 GDPR. Ide najmä o informácie o zdravotnom stave, fyzickej kondícii, fyzických predispozíciách, indikácii alergií a iných zdravotných prejavov, ktoré spracúvame vždy v súvislosti s poskytovaním tovarov, služieb alebo účasťou na podujatiach a iných zmluvných plneniach výhradne v záujme ochrany Vášho zdravia a poskytnutia riadneho zmluvného plnenia, ktoré neohrozí Vaše
 13. Ak pri objednávke v rámci špecifických požiadaviek z vlastnej iniciatívy uvediete nad rámec nami požadovaných informácií aj informácie, ktoré nepotrebujeme a zároveň, ktoré by mohli mať citlivý charakter alebo by z ich kontextu mohol vyplynúť citlivý charakter odhaľujúci údaje z osobitnej kategórie osobných údajov, ktoré nevyžadujeme alebo nie sú nevyhnutné na poskytnutie riadneho zmluvného plnenia, podľa možnosti zabezpečíme ich bezodkladné vymazanie alebo modifikáciu do neutrálnejšieho významu neumožňujúceho z takýchto náhodne získaných doplňujúcich informácií vytváranie osobitnej kategórie osobných údajov. Zároveň si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste o sebe v rámci našej vzájomnej komunikácie pri objednávaní tovaru alebo služieb neuvádzali nevyhnutne žiadne nadbytočné údaje a informácie súkromného charakteru, ktoré priamo nesúvisias objednávkou a uzatváraním danej zmluvy.

ČASŤ II HOTEL ČLÁNOK 1

ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÝ JE PREDMETOM SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD

 1. Na účely uzavretia a plnenia zmluvy o ubytovaní, v procese rezervácie ubytovania spracúvame Vaše nasledovné osobné údaje: oslovenia pán/pani, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, opis rezervácie ubytovania, údaje týkajúce sa platobnej (debetnej / kreditnej) karty v rozsahu číslo karty, typ karty, dátum platnosti platobnej karty, meno a priezvisko držiteľa platobnej karty, bezpečnostný kód, resp. CVC verifikačný kód platobnej karty, prípadne Vami uvedené špeciálne požiadavky bezprostredne súvisiace s ubytovaním a službami Súčasne spracúvame aj informácie o Vami objednaných službách bezprostredne súvisiacich s ubytovaním. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy a fakturácia predložená pri ukončení Vášho ubytovania, resp. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 2. V prípade platného uzatvorenia zmluvy a následného využívania služieb Hotela budeme spracúvať aj Vaše nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého pobytu, dobu ubytovania, údaje o spotrebovaných tovaroch a službách, ktoré sa rozhodnete počas trvania zmluvy o ubytovaní využiť (napr. druh a cena jedál, masáže a wellness apod.), číslo izby, dátum a miesto narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, adresa trvalého pobytu a štátna príslušnosť.
 3. Ak sme však povinní v individuálnom prípade postupovať podľa povinnosti ustanovenej osobitným zákonom v danom prípade zákonom č.404/2011 z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budeme povinní v tomto prípade pri ubytovaní cudzinca (osoby, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky) overiť jeho totožnosť a to obvykle predložením cestovného alebo iného dokladu preukazujúceho jeho totožnosť a zapísať do knihy ubytovaných meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokladu, prípadne číslo víza a začiatok a skončenie ubytovania.
 4. Na základe zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obyvateľov a o registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sme povinní viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje údaje o mene a priezvisku ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého pobytu a dobu ubytovania a začiatok a skončenie ubytovania.
 5. V súvislosti s Vašim ubytovaním Vás môžeme vyzvať k identifikovaniu osoby mladšej ako 15 rokov, ktorá má byť v rezorte ubytovaná alebo k poskytnutiu informácie o tom, či ste nevidomá alebo bezvládna osoba alebo Vás požiadať o predloženie dokladu, ktorý preukazuje že ste osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Tieto osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín, za účelom plnenia našej právnej povinnosti oslobodiť Vás od úhrady miestnej dane, za predpokladu, že ste osobou v zmysle predchádzajúcej
 6. Touto cestou beriete na vedomie, že pri ubytovaní v rámci „Check in“ procesu na recepcii Hotela budete vyzvaní na predloženie platného dokladu totožnosti nášmu oprávnenému zamestnancovi a budete povinní strpieť overenie svojej identity. Rovnako tak je Vašou povinnosťou na našu výzvu predložiť svoj doklad totožnosti, za účelom preverenia Vášho práva na vstup do ubytovacích alebo neverejných administratívnych častí Rezortu. Váš občiansky preukaz alebo cestovný pas nebudeme skenovať, fotografovať alebo zaznamenávať na hmotnom nosiči informácií bez toho, aby ste s tým vyjadrili osobitný písomný súhlas.
 7. Pri spracúvaní osobných údajov ich obmedzujeme len na osobné údaje potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania, ktorý je definovaný najmä potrebou riadneho uzatvorenia zmluvy a plnenia vzájomných povinností, ako aj plnenia osobitných povinností, ktoré nám ustanovuje právny poriadok Slovenskej V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že Vaše osobné údaje spracúvané na základe zmluvy o ubytovaní spracúvame výhradne po dobu trvania Vášho ubytovania, resp. po dobu kým nám budú uhradené všetky Vaše záväzky vzniknuté na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (môže teda ísť najmä o záväzok na uhradenie ceny ubytovania a s tým súvisiacich služieb Hotela, ale aj záväzky vzniknuté z Vami spôsobenej škody na našom majetku a právach v zmysle ustanovenia Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ).
 8. Spracovanie osobných údajov uvedených v tomto Článku je nevyhnutné na plnenie našej zmluvy o ubytovaní, pričom bez toho aby ste nám uvedené osobné údaje poskytli, nemôžeme túto zmluvu splniť.

ČLÁNOK 2

UDEĽOVANIE SÚHLASOV DOTKNUTEJ OSOBY

 1. Pred okamihom, kedy sa ubytujete v Hoteli môžete byť na recepcii Hotela vyzvaní, aby ste poskytli dobrovoľný písomný súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov na tieto účely:
  • marketingové účely;
  • účely zlepšovania hotelových služieb v rámci uzavretej zmluvy;
  • zabezpečenie splnenia Vašich požiadaviek za účelom uzavretia a splnenia zmluvy s iným prevádzkovateľom.
 2. Neudelenie akéhokoľvek zo súhlasov nemá žiadny vplyv na uzavretie našej vzájomnej zmluvy, tak ako je uvedené v ustanovení Časti I Článku 2 Bodu 2.5 tohto Dokumentu.
 3. Svoj udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a to kontaktovaním Prevádzkovateľa na ktorejkoľvek prevádzke alebo prostredníctvom zaslania písomnej žiadosti na e-mailovú adresu zodpovednaosoba@x-bionicsphere.com, pričom odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov uskutočnenú pred jeho odvolaním.

ČLÁNOK 3

ZVÝŠENÁ OCHRANA ÚDAJOV O VAŠEJ PLATOBNEJ KARTE

 1. Náš hotel ako aj naši preverení obchodní partneri prevádzkujúci celosvetový online rezervačný systém, zabezpečujeme vo zvýšenej miere ochranu údajov uvedených o Vašej platobnej karte.
 2. Prevádzkovatelia rezervačných systémov majú prijaté vhodné bezpečnostné opatrenia a prenos Vašich osobných údajov cez verejne prístupnú počítačovú sieť je vždy chránený silnými a certifikovanými prostriedkami šifrovacej ochrany informácií, najmä 128-256 bit SSL (Secure Socket Layer).
 3. Náš obchodný partner, ktorý prevádzkuje rezervačný systém booking.com uchováva údaje o Vašej platobnej karte v zmysle ustanovení, ktoré nájdete tu: http://www.booking.com/content/privacy.en-gb.html . O ochrane Vašich osobných údajov v prípade využitia rezervačného systému na www.hrs.com sa Viac dozviete tu: http://www.hrs.com/web3/showCmsPage.do?clientId=ZW5fX05FWFQ-&cid=47-2&pageId=legals
 4. Okrem systému prijatých bezpečnostných opatrení zabezpečujeme najmä minimalizáciu počtu dostatočne preverených oprávnených osôb, ktoré prídu do kontaktu s týmto typom Vašich údajov, primeranú kryptografickú ochranu súvisiacich elektronických dát a zároveň aj bezodkladnú likvidáciu všetkých údajov týkajúcich sa Vašej platobnej karty ihneď ako to bude možné.

ČLÁNOK 4

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Vaše osobné údaje spracúvame tak krátko, ako je to len možné. Zabezpečujeme ich priebežnú likvidáciu bezodkladne po splnení účelu ich spracúvania, ktorý nastane spravidla po splnení všetkých zmluvných mimozmluvných záväzkov. Po zaplatení ceny a poskytnutí našich služieb sú Vaše osobné údaje spracúvané ešte 24 mesiacov s ohľadom na našu zodpovednosť za vady tovaru a služieb vyskytujúcich sa v priebehu zmluvne predĺženej alebo zákonnej 24 mesačnej záručnej doby, ktorá vyplýva zo zákona č.250/2007 z. o ochrane spotrebiteľa. Po uplynutí záručnej doby na poskytnuté služby sú Vaše osobné údaje zlikvidované (vymazané zo všetkých informačných systémov).
 2. Ak ste nám však udelili osobitný súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, budeme tieto osobné údaje spracúvať a uchovávať do doby odvolania Vášho súhlasu. Ak váš súhlas odvoláte, zabezpečíme likvidáciu (výmaz) Vašich osobných údajov zo všetkých informačných systémov v súlade s Článkom 12 GDPR.
 3. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj počas doby ustanovenej osobitným zákonom, napríklad zákonmi upravujúcimi daňové povinnosti a účtovnú V tomto prípade sme povinní uchovávať Vaše osobné údaje po dobu ustanovenú osobitným zákonom, za účelom plnenia našej zákonnej povinnosti.

ČLÁNOK 5

IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽOV, PRÍJEMCOV A TRETÍCH STRÁN ZAPOJENÝCH DO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame nasledovných dostatočne preverených a odborne spôsobilých obchodných partnerov schopných garantovať bezpečnosť spracúvania osobných údajov, ktorí majú v zmysle Článku 28 GDPR postavenie sprostredkovateľov:
  • C.C. – systems cards communications, s.r.o., so sídlom Letná 35, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: /C, 31 727 794 a Asseco Solutions, a.s., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 00 602 311;
  • FASTBOOKING, societé par actions, so sídlom Immeueble Axe France, 118 Avenue de France, 75648 Paris Cedex 13, Francúzska republika, registračné číslo 431 513 852.
 2. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj ďalších obchodných partnerov, ktorí však majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, resp. tretích strán, konkrétne ide o:
 • Spoločnosť com B.V. súčasť skupiny Priceline Group, so sídlom Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandské kráľovstvo, registračné číslo: 31047344 ktorá prevádzkuje rezervačný systém na webovom sídle www.booking.com;
 • Spoločnosť HRS – Hotel Reservation Service LTD. so sídlom: The Triangle 5-17 Hammersmith Grove, W6 0LG, Londýn, Veľká Británia a spoločnosť Robert Ragge GmbH so sídlom: Blaubach 32, 50676 Kolín nad Rýnom, Nemecká spolková republika, ktoré prevádzkujú rezervačný systém na webovom sídle hrs.com.

 

 1. Iné okruhy tretích strán, s ktorými spolupracujeme na zabezpečenie Vašej požiadavky za účelom uzavretiaa plnenia zmluvy s iným prevádzkovateľom (napr. rezervácia reštaurácie, zaobstaranie, prenájmu automobilu, zabezpečenie kaderníka, objednanie inej služby apod.).
 2. Na základe zákona č. 253/1998 z. o hlásení pobytu obyvateľov a o registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sme povinní viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje údaje o mene a priezvisku ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého pobytu a dobu ubytovania a pri cudzincovi meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokladu, prípadne číslo víza a začiatok a skončenie ubytovania, pričom sme tieto osobné údaje povinní poskytnúť ďalším tretím stranám – štátnym orgánom Slovenskej republiky, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu, a to najmä Policajnému zboru Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu.
 3. V prípade, ak nie je Dotknutá osoba štátnym občanom Slovenskej republiky berie na vedomie, že v súvislosti s jej ubytovaním sme povinní podľa zákona č. 404/2011 z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho príslušnému policajnému útvaru do piatich dní od jej ubytovania. Prevádzkovateľom informačného systému, do ktorého sme v zmysle vyššie uvedeného povinní poskytnúť osobné údaje Dotknutej osoby je tretia strana – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

ČASŤ III

MARKETING

 1. Našim záujmom je, aby sme spolu s Vami zostali v kontakte a mohli sme Vás informovať o novinkách v našom rezorte, podujatiach, ktoré u nás prebiehajú a ponukách tovarov a služieb, ktoré poskytujeme. Na tento účel Vám predkladáme možnosť vyjadrenia súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na marketingové účely.
 2. Ak nám poskytnete Váš súhlas, budeme po celú dobu jeho platnosti a to až do odvolania Vášho súhlasu spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, vek, dátum narodenia, pohlavie, osobné záujmy, adresa, korešpondenčná adresa a e-mailová adresa. Tieto osobné údaje použijeme na to, aby sme Vás mohli informovať podľa bodu 1 a zaslať Vám relevantné informácie, na základe ktorých môžete využiť našu ponuku.
 3. Pri spracovaní Vašich osobných údajov môžeme používať tzv. profilovanie osôb, čo znamená, že Vás kvalifikujeme podľa veku, osobných záujmov alebo pohlavia a zašleme Vám len také ponuky, ktoré budú pre Vás zaujímavé.
 4. Neudelenie akéhokoľvek zo súhlasov nemá žiadny vplyv na uzavretie našej vzájomnej zmluvy, tak ako je uvedené v ustanovení Časti I Článku 2 Bodu 2.5 tohto Dokumentu.
 5. Svoj udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a to kontaktovaním Prevádzkovateľa na ktorejkoľvek prevádzke alebo prostredníctvom zaslania písomnej žiadosti na e-mailovú adresu zodpovednaosoba@x-bionicsphere.com, pričom odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov uskutočnenú pred jeho odvolaním.
 6. V súlade so zákonom č. 351/2011 z. o elektronických komunikáciách Vám môžeme zasielať aj komerčné informácie a reklamu našich vlastných podobných tovarov a služieb, ktoré súvisia s predajom tovaru alebo služieb, ktoré ste si u nás zakúpili, pričom túto korešpondenciu doručujeme vždy na adresu elektronickej pošty, ktorú uvediete v súvislosti s uzavretím našej zmluvy. V tomto prípade na doručovanie komerčnej komunikácie nevyžadujeme Váš súhlas, nakoľko nás k týmto činnostiam oprávňuje zákon. Samozrejme aj doručovanie tejto komerčnej komunikácie môžete jednoducho zrušiť pričom informácie o postupe zrušenia nájdete v každom takto doručenom e-maily.

FOTOGRAFOVANIE A VYHOTOVOVANIE VIDEÍ

 1. Na účely propagácie tovarov, služieb, podujatí, aktivít, obchodného mena a iných foriem realizácie reklamy našej spoločnosti, vyhotovujeme aj obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy (ďalej len ako „záznamy“) Vašej osoby, podobizne, vonkajších prejavov alebo prejavov osobnej Tieto činnosti vykonávame výhradne v priestoroch nášho Rezortu alebo v priestoroch alebo na priestranstvách mimo Rezortu, pričom na skutočnosť že prebieha vyhotovovanie záznamov Vás vždy vopred upozorníme a to ešte pred vstupom do priestoru alebo na priestranstvo, kde vyhotovovanie záznamov prebieha.
 2. Záznamy môžeme použiť na naše marketingové účely, ktorými sú spracovanie záznamov do podoby reklamya uverejnenie záznamov napríklad na Webovej stránke, našich firemných profiloch prevádzkovaných na sociálnych sieťach, reklamných plagátoch, bilboardoch, v podobe reklamy umiestnenej na webových stránkach prevádzkovaných tretími osobami, v podobe reklamy umiestnenej v televíznom alebo internetovom vysielaní, v podobe reklamy umiestnenej v našom Rezorte alebo v priestoroch iného právneho subjektu alebo v akejkoľvek inej podobe reklamy alebo komerčnej komunikácie uskutočnenej našou spoločnosťou.
 3. Na spracovanie Vašich osobných údajov v podobe vyhotovovania záznamov si vždy vyžiadame Váš súhlas. Neudelenie tohto súhlasu však nemá žiadny vplyv na to, aby ste mohli vstúpiť do priestoru alebo na priestranstvo, kde vyhotovovanie záznamov prebieha a takisto neudelenie tohto súhlasu nemá žiadny vplyv na uzavretie akejkoľvek našej vzájomnej zmluvy, tak ako je uvedené v ustanovení Časti I Článku 2 Bodu 2.5 tohto Dokumentu.
 4. Svoj udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a to kontaktovaním Prevádzkovateľa na ktorejkoľvek prevádzke alebo prostredníctvom zaslania písomnej žiadosti na e-mailovú adresu zodpovednaosoba@x-bionicsphere.com, pričom odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov uskutočnenú pred jeho odvolaním. Tento súhlas je súčasne aj súhlasom v zmysle 12 ods.1 Občianskeho zákonníka.

ČASŤ IV

ZÁBAVNÉ A ŠPORTOVÉ PODUJATIA

 1. Súčasťou činností Prevádzkovateľa je aj organizovanie zábavných a športových aktivít v rámci jeho areálu i mimo neho (ďalej len ako „Podujatie“). Každá Vaša účasť na Podujatí je podmienená pristúpením k pravidlám daného podujatia. Vaše pristúpenie k týmto pravidlám alebo Vaša samotná účasť na Podujatí predstavuje vyjadrenie súhlasu s týmito Pravidlami a súčasne tak uzavretie zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom, ktorý jev tomto prípade v pozícii organizátora alebo spoluorganizátora daného Podujatia.
 2. Nakoľko každé podujatie sa spravuje svojimi písomnými pravidlami, použijú sa pre spracúvanie Vašich osobných údajov pravidlá daného Podujatia, ktoré ustanovia rozsah osobných údajov, ktoré je potrebné nevyhnutne spracovať za účelom plnenia zmluvy v podobe Vašej účasti na danom Podujatí a vyhodnotenia jeho priebežných a celkových výsledkov.
 3. Za účelom evidencie Vašej účasti na Podujatí, vyhodnotenia a uverejnenia výsledkov, informovania o priebehu Podujatia a jeho výsledkoch a iných činností bezprostredne súvisiacich s priebehom Podujatia a Vašou účasťou, spracúvame najmä osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, vek, dátum narodenia, pohlavie, e-mailová adresa, podpis, umiestnenie v súťaži, priebežný a celkový výsledok Vašej účasti, prípadne výhernú Pravidlá Podujatia môžu ustanoviť aj spracovanie iných osobných údajov bezprostredne súvisiacich s plnením Vašej účasti na Podujatí, vyhodnotení výsledkov alebo odovzdaní výherných cien, a to vždy v závislosti od konkrétnej povahy daného Podujatia a zabezpečenia jeho priebehu.
 4. Vašou účasťou na Podujatí beriete na vedomie, skutočnosť, že osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko a Vaše umiestnenie v súťaži uverejníme na priebežnej a celkovej výsledkovej listine umiestnenej na našej Webovej stránke a v priestoroch nášho areálu.
 5. Osobné údaje spracúvané na účel priebehu Podujatia, budú vymazané z našich informačných systémov do 5 dní od ukončenia daného Podujatia.

ÚČASŤ NA PODUJATÍ ZAKÚPENÍM LÍSTKA

 1. Za predpokladu, že ste divákom zúčastňujúcim sa Podujatia na základe zakúpeného lístka umožňujúceho Váš vstup na Podujatie, Vaše osobné údaje spracúvame na základe zmluvy o kúpe lístka a účasti na Podujatí, ktorú uzavierate s našou spoločnosťou. Spravidla na kúpu lístka nevyžadujeme nijaké osobné údaje, avšak požiadavka na poskytnutie Vašich osobných údajov sa môže z našej strany zmeniť a to v závislosti od povahy daného Podujatia (napr. z dôvodu preverenia Vašej totožnosti odôvodnenej bezpečnostnými opatreniami) alebo z dôvodu špecifického spôsobu kúpy lístka (napr. prostredníctvom webovej stránky určenej na kúpu lístkov, kde je potrebné uviesť Vaše osobné údaje z dôvodu vystavenia faktúry alebo doručenia lístka na Vašu korešpondenčnú adresu alebo na Vašu e-mailovú adresu v elektronickej podobe). Spracovanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie našej zmluvy a s tým súvisiacej Vašej účasti na Podujatí.

ČASŤ V

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA PRI VYUŽÍVANÍ WEBOVEJ STRÁNKY A POUŽÍVANIE COOKIES

 1. Pri spracúvaní niektorých Vašich osobných údajov využívame aj webové sídlo https://x-bionicsphere.com (ďalej len ako „Webová stránka“). Webová stránka využíva súbory typu cookies. Ohľadne spracovania osobných údajov a cookies na Webovej stráne prosím pozrite dokument zverejnený tu.

ČASŤ VI

MONITOROVANIE AREÁLU A PRIESTOROV PREVÁDZKOVATEĽA KAMERAMI

 1. V záujme ochrany nášho majetku a iných oprávnených záujmov a práv, vykonávame nepretržité monitorovanie nášho areálu a niektorých vnútorných priestorov V priebehu tohto procesu vyhotovujeme obrazové a obrazovo-zvukové záznamy, v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, za účelom ochrany nášho majetku, práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa. Ide najmä o preukazovanie nezákonnej činnosti, krádeží, poškodenia nášho majetku alebo neoprávneného vstupu a zotrvania na pozemku alebo v priestoroch našich budov. V danom prípade prirodzene zaznamenávame Vašu podobizeň, správanie a vonkajšie prejavy Vášho konania.
 2. Naša spoločnosť je výhradným prevádzkovateľom tohto kamerového systému, dátových úložísk a súvisiacich prostriedkov spracúvania osobných údajov. Prístup ku kamerovým záznamom má popri našich zamestnancoch aj súkromná bezpečnostná služba vykonávajúca bezpečnostný dohľad v našom areály a priestoroch. Touto cestou prehlasujeme, že pri výbere súkromnej bezpečnostnej služby (ďalej len ako „SBS“), plniacej úlohy sprostredkovateľa osobných údajov sme vybrali dostatočne preverených a odborne spôsobilých prevádzkovateľov SBS, schopných garantovať bezpečnosť spracúvania osobných údajov a riadny výkon ich povinností. Prevádzkovateľom SBS a sprostredkovateľom spracovania osobných údajov na účely podľa tejto Časti je spoločnosť
  • IBS – SECURITY, r. o., so sídlom: Banská 6301, Nové Mesto nad Váhom 915 01, IČO: 45 404 828, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 22696/R,
 • NAPOLI Services r. o., so sídlom: Hattalova 12/C Bratislava 831 03 , IČO: 47 764 473, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 99181/B.
 1. Súčasne prehlasujeme, že nevykonávame nijaké záznamy priestorov, ktoré by mohli zasiahnuť do Vášho oprávneného práva na súkromie, občianskej cti alebo ľudskej dôstojnosti alebo iným spôsobom ohroziť alebo poškodiť Vaše práva a právom chránené záujmy, ktoré prevyšujú záujem na ochrane našich práv a právom chránených záujmov.
 2. V prípade vyhotovenia záznamov ich uchovávame po dobu 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni ich vyhotovenia, pričom po uplynutí tejto doby záznamy likvidujeme; to však neplatí v prípade, ak dôjde k uplatneniu právnych nárokov vyplývajúcich z ochrany majetku, práv a právom chránených záujmov, zo strany našej spoločnosti alebo tretej strany (príjemca osobných údajov). V tomto prípade bude spracúvanie a uchovávanie záznamov prebiehať aj po dobu právneho uplatňovania týchto nárokov alebo po dobu stanovenú rozhodnutím orgánu verejnej

ČASŤ VII

POUČENIA O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

 1. Záleží nám na zachovaní integrity a dôvernosti Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie nielen prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ale aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť práva Dotknutej osoby prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmá identita a právo, o ktorého výkon Dotknutá osoba žiada Prevádzkovateľa. Žiadosti o výkon práva určené Prevádzkovateľovi môžete posielať na našu elektronickú adresu: zodpovednaosoba@x-bionicsphere.com
 2. Touto cestou Vás informujeme, že v prípadoch, keď je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Váš súhlas, ste oprávnení kedykoľvek odvolať udelený súhlas. Svoj udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a to kontaktovaním Prevádzkovateľa na ktorejkoľvek prevádzke alebo prostredníctvom zaslania písomnej žiadosti na e-mailovú adresu zodpovednaosoba@x-bionicsphere.com, pričom odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov uskutočnenú pred jeho odvolaním.
 3. V prípadoch, keď je právnym základom zmluvný vzťah je potrebné poskytnúť nám požadované osobné údaje, inak nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah a poskytnúť Vám daný tovar alebo službu.
 4. V prípadoch, keď je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa (článok 6 1 písm. f) GDPR), sme oprávnení spracúvať Vaše súvisiace osobné údaje aj bez Vášho súhlasu, pričom ste povinní takéto spracúvanie strpieť.
 5. Súčasne máte právo na prístup k osobným údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať voči spracúvaniu (článok 21 GDPR), právo žiadať o preskúmanie individuálneho rozhodnutia, ktoré by bolo založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov (článok 22 GDPR).
 6. Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby v zmysle GDPR môže byť uplatnená na základe písomneja vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na našu adresu sídla spoločnosti uvedenej v Obchodnom registri alebo na našu elektronickú adresu zodpovednaosoba@x-bionicsphere.com
 7. Touto cestou Vás upozorňujeme, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle našej spoločnosti (i.e. napr. v prípadoch bežných emailových žiadostí alebo telefonátov).
 8. Každá doručená žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričomo výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby je bezplatný. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom všeobecnom súde.
 9. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany súkromia a osobných údajov alebo informácií o obsahu a uplatňovaní svojich práv, príp. doplňujúcich vysvetlení obsahu tohto Dokumentu, nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy: zodpovednaosoba@x-bionicsphere.com

ČASŤ VIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. V prípade, ak nesúhlasíte alebo nedostatočne rozumiete obsahu či významu ktorejkoľvek časti tohto Dokumentu, uvítame Vaše vecné výhrady a pripomienky, o ktorých budeme s Vami komunikovať s cieľom chrániť a podporovať Vaše práva a brániť vzniku a prehlbovaniu akýchkoľvek rizík pre Vaše práva a slobody, ktoré by mohli byť spôsobené alebo ovplyvnené používaním Webovej stránky https://www.x-bionicsphere.com a/alebo iným spracúvaním osobných údajov v tomto Dokumente.
 2. Tento Dokument pravidelne revidujeme a aktualizujeme, pričom platí vždy aktuálna verzia Dokumentu, ktorá je zverejnená na Webovej stránke .
 3. Svoju sťažnosť súvisiacu so spracovaním osobných údajov môžete adresovať na dozorný orgán, ktorým je Úrad naochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Kontaktné údaje dozorného orgánu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava

+421 /2/ 3231 3214

statny.dozor@pdp.gov.sk

 

V Šamoríne, Slovenská republika

Dňa 1.2.2022