COOKIES
Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií. Viac informácií.   ROZUMIEM
x-bionic® sphere

Z dôvodu aktuálne stále platných hygienických nariadení a pravidiel Karanténneho centra pre vrcholový šport – sme pre verejnosť stále uzatvorení. Otvorená je prevádzka Farrier’s Steak House, konkrétne exteriérová terasa. Ďakujeme za pochopenie, o ďalších zmenách vás budeme informovať.

Due to current regulations, in addition to the Quarantine Center for Top Sports, we are opening the terrace of the Farrier’s Steak House restaurant (find out more in the Restaurants section). Thank you for your understanding, we will keep you informed of changes.

 

 

Sprísnenie podmienok vstupu do bezpečnej a kontrolovanej zóny pre zabezpečenie kontinuity bezpečnej športovej prípravy

Napriek dodržaniu všetkých epidemiologických opatrení proti šíreniu pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19 v Karanténnom centre pre vrcholový šport v Šamoríne došlo k infikovaniu osôb vo vnútri bezpečnej a kontrolovanej zóny na ubytovanie, stravovanie i športovú prípravu rešpektujúc mimoriadne bezpečnostné a hygienické opatrenia.

Záujemcovia o pôsobenie v „bubline“ sa museli v rámci kontrolovaného vstupu preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu  nie starším ako 72 hod, následne povinne podrobiť testovaniu PCR metódou. Až do vyhodnotenia výsledkov sa museli zdržovať izolovane v osobitnej časti centra v rámci karanténneho pavilónu. Do bežného režimu fungovania hermeticky uzatvoreného Karanténneho centra prešli až po vyhodnotení negatívneho výsledku testu.

Riadiac sa všetkými usmerneniami príslušných úradov a kompetentných autorít sa infekcia do Karanténneho centra s najväčšou pravdepodobnosťou zaniesla prostredníctvom osôb vstupujúcich do centra po prekonaní infekcie, nakoľko sa potvrdenie nákazy vyskytlo u 3 osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a ešte neuplynula 90 dňová lehota od ukončenia ich ochorenia. Pre tieto osoby sa podľa platnej legislatívy vykonával antigénový test na vstupe, nie test RT-PCR, ktorý môže u osôb po prekonaní infekcie vykazovať falošnú pozitivitu. Zároveň od týchto osôb bol vyžadovaný doklad o ukončení ochorenia COVID-19 za ich všeobecného lekára a kontrolovaná legislatívou definovaná 90 dňová lehota.

Bezodkladne po zistení prvotných príznakov klienta vo vnútri Karanténneho centra pre vrcholový šport boli všetci klienti centra izolovaní a následne boli pretestovaní PCR testami s výsledkami s odstupom 5 hodín ešte v daný deň. Tie odhalili niekoľko prípadov pozitivity na vírus COVID-19 a preto sa všetci, aj negatívne testovaní klienti, priamo z izolácie na izbách v zmysle usmernenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva presunuli do domácej karantény až do pretestovania na 5. deň v prípade kontaktu s pozitívne testovanou osobou, resp. povinnosťou sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania kontaktovať ošetrujúceho lekára a príslušný RÚVZ.

Karanténne centrum pre vrcholový šport ponúklo negatívne testovaným osobám možnosť absolvovať povinnú 5 dňovú karanténu v samostatných izolovaných izbách so zabezpečením celodenného stravovania a opätovného PCR testu po uplynutí doby povinnej karantény.

Rovnako pozitívne testovaným osobám ponúklo možnosť absolvovať povinnú karanténu v samostatných izolovaných izbách v priľahlom ubytovacom pavilóne so zabezpečením celodennej stravy po dobu nevyhnutnej povinnej karantény.

Pre zabezpečenie kontinuity bezpečnej športovej prípravy rešpektujúc sprísnený režim v súvislosti s bojom proti šíreniu koronavírusu COVID-19 všetky spoločné priestory, športoviská a prevádzky Karanténneho centra pre vrcholový šport boli bezodkladne dezinfikované na základe nastaveného prístupu k hygienicko-epidemiologickému režimu príslušným druhom / koncentráciou dezinfekčného roztoku a príslušným časom expozície. Nad rámec bude navýšená lehota na min 72hod, kedy sa nebudú opätovne obsadzovať izby po ich dezinfekcii a ozónovom čistení.

Pre zachovanie chodu Karanténne centrum pre vrcholový šport v Šamoríne na vzniknutú situáciu zareagovalo rovnako sprísnením podmienky vstupu do bezpečnej a kontrolovanej zóny a podmienilo ho do ďalšieho usmernenia RT-PCR testom všetkých klientov bez ohľadu na prekonané ochorenie COVID-19 v rámci 90 dňovej lehoty.

Stanovisko k výskytu ochorenia COVID-19 v KCVS

Zriadenie Karanténneho centra pre vrcholový šport

Zabezpečenie kontinuity bezpečnej športovej prípravy rešpektujúc sprísnený režim v súvislosti s bojom proti šíreniu koronavírusu COVID-19

Vzhľadom na sprísnené opatrenia, ktoré prijíma Vláda Slovenskej republiky v rámci riešenia komplikovanej situácie pandémie koronavírusu COVID-19, bolo našou snahou od úvodu prvej vlny plošných opatrení a usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR iniciovať spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom (ďalej tiež „SOŠV“) a zástupcami jednotlivých športových zväzov, hľadanie riešenia problémov pri zabezpečení prípravy vrcholových športovcov a poskytnúť príležitosť trénovať v rámci hermeticky uzatvoreného tréningového centra.

Všetci so znepokojením vnímame komplikovanú situáciu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a ochorenia COVID-19. Tá v posledných mesiacoch spôsobila nielen mäsové rušenie športových súťaží, vrátane posunu termínu olympijských hier, ale aj skomplikovala prípravu slovenských športovcov na kvalifikačné podujatia, či priamo na olympijské hry.

Slovenský olympijský a športový výbor preto v snahe pomôcť primárne tým športovým zväzom, ktorých reprezentanti sa už kvalifikovali na olympijské hry v Tokiu, alebo sa pripravujú na kvalifikačné súťaže, vstúpil už v rámci prvej vlny pandémie koronavírusu do rokovania s Olympijským tréningovým centrom x-bionic® sphere v Šamoríne (ďalej tiež „OTC“), ktoré disponuje jedinečnými tréningovými podmienkami pre viacero olympijských športov. Z tejto spoločnej iniciatívy vzišiel spracovaný návrh riešenia vzniknutých problémov s prípravou športovcov v prípade plošných opatrení a obmedzení v rámci služieb ubytovacích a stravovacích zariadení, ako aj limitácie prístupu na športoviská.

Vďaka tejto spoločnej iniciatíve bude od 19.11.2020 v Šamoríne zriadené Karanténne centrum vrcholového športu s cieľom pomôcť slovenskému športu a zabezpečiť kontinuitu športovej prípravy. Štatút Karanténneho centra pre vrcholový šport bol podporený štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR pre šport, Ivanom Husárom, ako aj splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport, Karolom Kučerom, a bol schválený Ústredným krízovým štábom, rešpektujúc sprísnený režim v súvislosti s bojom proti šíreniu koronavírusu COVID-19.

V areáli bude vytvorená bezpečná a kontrolovaná zóna na ubytovanie, stravovanie i športovú prípravu rešpektujúc mimoriadne bezpečnostné a hygienické opatrenia. Súčasťou opatrení je aj karanténny ubytovací pavilón, kontrolovaný a limitovaný vstup na športoviská. Všetci, ktorí sa budú pohybovať v hermeticky uzavretom priestore Olympijského tréningového centra sa povinne podrobia testom RT-PCR na ochorenie COVID-19.

Režim fungovania karanténneho centra pre vrcholový šport vychádza z platných rozhodnutí, režimových opatrenia a usmernení tak, aby bol v súlade s hlavným poslaním verejného zdravotníctva, ktorým je ochrana a podpora verejného zdravia.

Požiadavka zriadiť karanténne centrum pre vrcholový šport vyplynula z kontextu opakovaných požiadaviek športových zväzov a športovcov, z ktorých množstvo ešte len zabojuje o olympijské miestenky a práve toto obdobie je na zabezpečenie kvalitnej a nerušenej prípravy kľúčové.

Režim fungovania v.16122020 Cenník služieb

Iniciatíva vytvorenia režimu izolovaného Olympijského tréningového centra so sprísnenými bezpečnostnými opatreniami pre všetky ubytovacie a stravovacie kapacity a športoviská

Vzhľadom na sprísnené opatrenia, ktoré prijíma Vláda Slovenskej republiky v rámci riešenia komplikovanej situácie pandémie koronavírusu COVID-19, bolo našou snahou od úvodu prvej vlny plošných opatrení a usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR iniciovať spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom (ďalej tiež „SOŠV“) a zástupcami jednotlivých športových zväzov, hľadanie riešenia problémov pri zabezpečení prípravy vrcholových športovcov a poskytnúť príležitosť trénovať v rámci hermeticky uzatvoreného tréningového centra.

Všetci so znepokojením vnímame komplikovanú situáciu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a ochorenia COVID-19. Tá v posledných mesiacoch spôsobila nielen masové rušenie športových súťaží, vrátane posunu termínu olympijských hier, ale aj skomplikovala prípravu slovenských športovcov na kvalifikačné podujatia, či priamo na olympijské́ hry.

Slovenský olympijský a športový výbor preto v snahe pomôcť primárne tým športovým zväzom, ktorých reprezentanti sa už kvalifikovali na olympijské hry v Tokiu, alebo sa pripravujú na kvalifikačné súťaže, vstúpil už v rámci prvej vlny pandémie koronavírusu do rokovania s Olympijským tréningovým centrom x-bionic® sphere v Šamoríne (ďalej tiež „OTC“), ktoré disponuje jedinečnými tréningovými podmienkami pre viacero olympijských športov. Z tejto spoločnej iniciatívy vzišiel spracovaný návrh riešenia vzniknutých problémov s prípravou športovcov v prípade plošných opatrení a obmedzení v rámci služieb ubytovacích a stravovacích zariadení ako aj aj limitácie prístupu na športoviská.

Uvedený návrh riešenia vychádza a v období plošných opatrení kopíruje platné rozhodnutia, režimové opatrenia a usmernenia tak, aby bol v súlade s hlavným poslaním verejného zdravotníctva, ktorým je ochrana a podpora verejného zdravia.

Areál Olympijského tréningového centra v Šamoríne je na základe spoločnej iniciatívy SOŠV pripravený zabezpečiť kontinuitu bezpečnej športovej prípravy pre reprezentantov SR. V areáli je možné vytvoriť bezpečnú a kontrolovanú zónu na ubytovanie, stravovanie i športovú prípravu rešpektujúc mimoriadne bezpečnostné a hygienické opatrenia. Súčasťou opatrení je aj karanténny ubytovací pavilón, kontrolovaný a limitovaný vstup na športoviská. Všetci, ktorí by sa pohybovali v hermeticky uzavretom priestore Olympijského tréningového centra by sa museli podrobiť povinne testom na koronavírus.

Požiadavka zriadiť karanténne Olympijské tréningové centrum vyplynula z kontextu opakovaných požiadaviek športových zväzov a športovcov, z ktorých množstvo ešte len zabojuje o olympijské miestenky a práve toto obdobie je na zabezpečenie kvalitnej a nerušenej prípravy kľúčové.

Záujem vytvoriť a využívať bezpečnú a kontrolovanú zónu pre športovú prípravu potvrdilo 41 športových zväzov:

 • Slovenský atletický zväz
 • Slovenský futbalový zväz
 • Slovenská golfová federácia
 • Slovenská triatlonová únia
 • Slovenská kanoistika
 • Slovenská asociácia Taekwondo WT
 • Slovenský zväz cyklistiky
 • Slovenská plavecká federácia
 • Slovenský zväz orientačných športov
 • Slovenský zväz karate
 • Slovenská basketbalová asociácia
 • Slovenský zväz tanečného športu
 • Slovenská asociácia boccie
 • Slovenská jazdecká federácia
 • Slovenský horolezecký spolok James
 • Slovenský zväz bedmintonu
 • Slovenský národný aeroklub Gen. M.R. Štefánika
 • Slovenská baseballová federácia
 • Slovenská softballová asociácia
 • Slovenská asociácia frisbee
 • Slovenský zväz hádzanej
 • Slovenský zväz kickboxu
 • Slovenská gymnastická federácia
 • Slovenský zväz moderného päťboja
 • Slovenský krasokorčuliarsky zväz
 • Slovenský zväz vzpierania
 • Slovenský šermiarsky zväz
 • Slovenská asociácia korfbalu
 • Slovenský zväz biatlonu
 • Slovenský zväz sánkarov
 • Slovenský zväz jachtingu
 • Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
 • Slovenský veslársky zväz
 • Slovenský zväz bobistov
 • Slovenská asociácia fitness kulturistiky a silového trojboja
 • Slovenská volejbalová federácia
 • Slovenský zväz judo
 • Slovenský bowlingový zväz
 • Slovenská motocyklová federácia
 • Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu
 • Slovenská lacrosová federácia

Olympijské tréningové centrum a SOŠV požiadali štátneho tajomníka pre šport MŠVVŠ SR, p. Husára, splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, p. Kučeru, o podporu a súčinnosť pri vytvorení bezpečnej a kontrolovanej zóny pre športovú prípravu v Olympijskom tréningovom centre v Šamoríne. Sme spoločne presvedčení, že vytvorením zóny a rešpektujúc príslušné nariadenia Vlády Slovenskej republiky, opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR pre športovcov spoločne prispejeme k vytvoreniu optimálnych podmienok pre zabezpečenie ich nerušenej športovej prípravy.

Tlačová správa na stiahnute