x-bionic® family sphere

V sobotu 01.06.2024 bude detské ihrisko AdventureLand uzatvorené pre verejnosť z dôvodu konania súkromnej akcie. Ďakujeme za pochopenie.

x-bionic® aquatic sphere

V piatok 31.05.2024 bude x-bionic aquatic sphere uzatvorená pre verejnosť z dôvodu konania súkromnej akcie. Ďakujeme za pochopenie.

skrolujte nižšie

Partneri memoranda

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinand Daňo, za prítomnosti dekanky Fakulty podnikového manažmentu, Anity Romanovej a dekana Obchodnej fakulty, Petra Drábika, a generálny riaditeľ spoločnosti x-bionic® sphere, Michal Kraus, podpísali dňa 8. 4. 2024 Memorandum o porozumení a spolupráci, ktorým deklarujú obojstranný záujem o prehĺbenie spolupráce medzi EU v Bratislave a x-bionic® sphere.

Partneri memoranda si budú pomáhať a vzájomne vychádzať v ústrety napríklad pri tvorbe bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác formou vypisovania odborných tém, poskytovania konzultácií k prácam zamestnancami x-bionic® sphere najmä pre oblasť cestovného ruchu a manažmentu študentov Obchodnej fakulty a Fakulty podnikového manažmentu; pri zabezpečovaní odborných prednášok vykonávaných zamestnancami x-bionic® sphere; pri poskytovaní vzájomných konzultácií a odborných diskusií, organizovaní workshopov a odborných podujatí; pri vytváraní podmienok na prípravu študentov pre trh práce predovšetkým v oblasti obchodu, marketingu a manažmentu, ako aj pri organizácii Detskej ekonomickej univerzity. EU v Bratislave bude v prípade požiadavky partnera pre potreby x-bionic® sphere a v závislosti od jej odborných kapacít zabezpečovať odborné posudky, analýzy, reporty a návrhy. EU v Bratislave bude aktívne zapájať zamestnancov x-bionic® sphere do edukačného procesu prizývaním zamestnancov vykonať odbornú prednášku alebo seminár na témy v oblasti cestovného ruchu a manažmentu v športe, čo prispeje k prepájaniu vzdelávania a vedy s hospodárskou praxou.

Veríme, že táto spolupráca prinesie množstvo príležitostí a inovatívnych projektov!

The Rector of the University of Economics in Bratislava, Ferdinand Daňo, in the presence of the Dean of the Faculty of Business Management, Anita Romanová and the Dean of the Faculty of Business, Petr Drábik, and the CEO of x-bionic® sphere, Michal Kraus, signed on 8 April 2024 a Memorandum of Understanding and cooperation, by which they declare mutual interest in deepening the cooperation between the EU in Bratislava and the x-bionic® sphere.

The partners will help each other and work together, for example, in the creation of bachelor’s, diploma or dissertation theses in the form of listing professional topics, providing consultations for the work of x-bionic® sphere employees, especially in the field of tourism and management of students of the Faculty of Business and the Faculty of Business Management; when providing professional lectures conducted by x-bionic® sphere employees; when providing mutual consultations and professional discussions, organizing workshops and professional events; in creating conditions for preparing students for the labor market, primarily in the field of business, marketing and management, as well as in the organization of the Children’s University of Economics. The EU in Bratislava will, in case of requirements for the needs of x-bionic® sphere and depending on its professional capacities, provide the partner with expert assessments, analyses, reports and proposals. The EU in Bratislava will actively involve x-bionic® sphere employees in the educational process by inviting employees to complete a professional lecture or seminar on topics in the field of tourism and management in sports, which will contribute to connecting education and science with economic practice.

We believe that this cooperation will bring many opportunities and innovative projects!