skrolujte nižšie

Sprísnenie podmienok vstupu do bezpečnej a kontrolovanej zóny pre zabezpečenie kontinuity bezpečnej športovej prípravy

Napriek dodržaniu všetkých epidemiologických opatrení proti šíreniu pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19 v Karanténnom centre pre vrcholový šport v Šamoríne došlo k infikovaniu osôb vo vnútri bezpečnej a kontrolovanej zóny na ubytovanie, stravovanie i športovú prípravu rešpektujúc mimoriadne bezpečnostné a hygienické opatrenia.

Záujemcovia o pôsobenie v „bubline“ sa museli v rámci kontrolovaného vstupu preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu  nie starším ako 72 hod, následne povinne podrobiť testovaniu PCR metódou. Až do vyhodnotenia výsledkov sa museli zdržovať izolovane v osobitnej časti centra v rámci karanténneho pavilónu. Do bežného režimu fungovania hermeticky uzatvoreného Karanténneho centra prešli až po vyhodnotení negatívneho výsledku testu.

Riadiac sa všetkými usmerneniami príslušných úradov a kompetentných autorít sa infekcia do Karanténneho centra s najväčšou pravdepodobnosťou zaniesla prostredníctvom osôb vstupujúcich do centra po prekonaní infekcie, nakoľko sa potvrdenie nákazy vyskytlo u 3 osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a ešte neuplynula 90 dňová lehota od ukončenia ich ochorenia. Pre tieto osoby sa podľa platnej legislatívy vykonával antigénový test na vstupe, nie test RT-PCR, ktorý môže u osôb po prekonaní infekcie vykazovať falošnú pozitivitu. Zároveň od týchto osôb bol vyžadovaný doklad o ukončení ochorenia COVID-19 za ich všeobecného lekára a kontrolovaná legislatívou definovaná 90 dňová lehota.

Bezodkladne po zistení prvotných príznakov klienta vo vnútri Karanténneho centra pre vrcholový šport boli všetci klienti centra izolovaní a následne boli pretestovaní PCR testami s výsledkami s odstupom 5 hodín ešte v daný deň. Tie odhalili niekoľko prípadov pozitivity na vírus COVID-19 a preto sa všetci, aj negatívne testovaní klienti, priamo z izolácie na izbách v zmysle usmernenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva presunuli do domácej karantény až do pretestovania na 5. deň v prípade kontaktu s pozitívne testovanou osobou, resp. povinnosťou sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania kontaktovať ošetrujúceho lekára a príslušný RÚVZ.

Karanténne centrum pre vrcholový šport ponúklo negatívne testovaným osobám možnosť absolvovať povinnú 5 dňovú karanténu v samostatných izolovaných izbách so zabezpečením celodenného stravovania a opätovného PCR testu po uplynutí doby povinnej karantény.

Rovnako pozitívne testovaným osobám ponúklo možnosť absolvovať povinnú karanténu v samostatných izolovaných izbách v priľahlom ubytovacom pavilóne so zabezpečením celodennej stravy po dobu nevyhnutnej povinnej karantény.

Pre zabezpečenie kontinuity bezpečnej športovej prípravy rešpektujúc sprísnený režim v súvislosti s bojom proti šíreniu koronavírusu COVID-19 všetky spoločné priestory, športoviská a prevádzky Karanténneho centra pre vrcholový šport boli bezodkladne dezinfikované na základe nastaveného prístupu k hygienicko-epidemiologickému režimu príslušným druhom / koncentráciou dezinfekčného roztoku a príslušným časom expozície. Nad rámec bude navýšená lehota na min 72hod, kedy sa nebudú opätovne obsadzovať izby po ich dezinfekcii a ozónovom čistení.

Pre zachovanie chodu Karanténne centrum pre vrcholový šport v Šamoríne na vzniknutú situáciu zareagovalo rovnako sprísnením podmienky vstupu do bezpečnej a kontrolovanej zóny a podmienilo ho do ďalšieho usmernenia RT-PCR testom všetkých klientov bez ohľadu na prekonané ochorenie COVID-19 v rámci 90 dňovej lehoty.

Celé stanovisko k výskytu ochorenia COVID_19 v Karanténnom centre pre vrcholový šport je možné stiahnuť tu

V prípade potreby prosím smerujte Vaše otázky na karantennecentrum@x-bionicsphere.com