Olympijské tréningové centrum je tu pre vás opäť od úvodu roka 2022

Vážená pani, vážený pán,

Všetci so znepokojením vnímame komplikovanú situáciu okolo pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a ochorenia COVID-19. Vzhľadom na sprísnené opatrenia a zavedenie celoplošného lockdownu, bolo na základe súhlasného stanoviska MŠVVaŠ SR a MZ SR opätovné zriadené Karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport (KTCVŠ), ktoré umožňuje čiastočne kompenzovať problémy s prípravou športovcov a dáva im príležitosť trénovať v rámci hermeticky uzatvoreného olympijského tréningového centra.

Olympijské tréningové centrum v Šamoríne poskytuje profesionálne tréningové podmienky pre olympijské i neolympijské športy, v porovnateľnej, ak nie vyššej kvalite ako v cudzine. V dnešnej dobe poznačenej obmedzeniami pri cestovaní ako aj limitovanými možnosťami pre využívanie športovísk v režime OP tak KTCVŠ ako jediné centrum na Slovensku vie v rámci vytvorenej bezpečnej a kontrolovanej zóny na ubytovanie, stravovanie a športovú prípravu za mimoriadnych bezpečnostných a hygienických opatrení poskytnúť pre všetkých vrcholových športovcov (OTP) pod jednou strechou zázemie pre kvalitnú prípravu ako aj regeneráciu.

Karanténne tréningové centrum pre vrcholový šport sa hneď od úvodu roka stáva dostupnejším aj pre menšie športové kluby či federácie, ktoré nemajú veľmi početnú základňu športovcov a väčšie disponibilné finančné prostriedky. Snažíme sa stále vychádzať viac a viac v ústrety, preto na základe vyhodnotenia uplynulého mesiaca od úvodu roka 2022 upravujeme podmienky, resp. ponuku pre vrcholových športovcov:

 • možnosť využitia KTCVŠ ešte počas zimných prázdnin od 3. januára 2022aj pre menšie športové kluby,
 • zvýhodnená cena ubytovania podľa veľkosti skupiny a dĺžky pobytu už od 25 EUR / osoba na noc s možnosťou využitia všetkých dostupných športovísk,
 • minimálna dĺžka pobytu v rámci športového sústredenia skrátená už na 3 noci, s príchodovými dňami pondelok / štvrtok,
 • hermeticky uzatvorený priestor výlučne pre vrcholových športovcov so vstupom len s negatívnym výsledkom laboratórneho testu a jeho vyhodnotením na mieste (vyhodnotenie odberu do 2hod spoplatnené podľa veľkosti skupiny v rozmedzí 25 až 35 EUR / odber),
 • všetky športoviská dostupné pre klientov KTCVŠ v režime OTP s povinnosťou vstupného laboratórneho testu pred príchodom na pobyt.

V prípade záujmu o spracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať na karantennecentrum@xbs.sk. Veríme, že budeme vedieť sa prispôsobiť vašim potrebám a vytvoriť ideálne podmienky pre vaše športové sústredenie.

Nápísali o nás – https://www.olympic.sk/clanok/karantenne-treningove-centrum-pre-vrcholovy-sport-je-tu-pre-vsetky-zvazy-sportove-kluby-opat

Aktualizácia informácií k 26.11.2021. Opätovné zriadenie Karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport

Na základne uznesenia vlády Slovenskej republiky, konzília odborníkov a Hlavného hygienika SR o zavedení celoplošného lockdownu sme boli nútení pred pár dňami uzatvoriť všetky prevádzky rezortu.

Rozhodnutie o uzatvorení viedlo k promptnému osloveniu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu spoločne s Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky s cieľom opätovného vytvorenia Karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport. Základným motívom zriadenia KTCVŠ je podať pomocnú ruku slovenskému športu a zabezpečiť tak kontinuitu športovej prípravy reprezentantov SR za dodržiavania všetkých bezpečnostných, hygienických a protipandemických opatrení.

Pokyny pred príchodom na odbery LAMP testu:

Pred odberom je zakázané min 2hod konzumovať jedlo a nápoje, aby bol odber správne vyhodnotený. Pri kloktacích testoch je toto pravidlo nevyhnutné k správnemu vyhodnoteniu výsledku odberu LAMP testu.

K odberu sa môže dostaviť osoba, ktorá je:

 • Očkovaná s preukázateľným Green Passom,
 • Prekonaná s požadovaným dokladom / sms,
 • Testovaná s negatívnym testom nie starším ako 72hod PCR, resp. 48hod antigén.

Pokyny na odber:

 • Dostavte sa na miesto odberu včas podľa menného zoznamu. Koordinátor pre odbery za KCVŠ bude inštruktáž k odberom a poradie riešiť s kontaktnou osobou za športovú skupinu.
 • Pri odbere je potrebné riadne vykloktať z úst, z hrdla a následne obsah roztoku so slinnou vzorkou vypľuť do odbernej nádoby. V prípade zlého odobratia vzorky, ak nedôjde k jasnému vyhodnoteniu odberu, sa bude proces odberu opakovať.
 • Ku každému menu a priezvisku (tj konkrétnemu odberu) bude pridelené číslo, uvedené na odbernej nádobe.
 • Odobratá vzorka sa vyhodnocuje približne 2hod. Po odbere sa prosím naspäť vráťte do vášho vozidla, ktorým ste prišli do KCVŠ, resp. počkajte v čakacej sále, kde sú dodržané 3m odstupy medzi osobami a povinnosť mať nasedení respirátor.
 • V prípade potreby využitia toaliet sú vám k dispozícii WC s vonkajším vstupom od odberného miesta.
 • Po vyhodnotení výsledkov ucelenej skupiny, bude Koordinátor za KCVŠ kontaktovať zodpovednú osobu za príslušnú športovú skupinu/zväz a bude dohodnuté uvoľňovanie do bezpečnej zóny KCVŠ.

 

Bezpečná a kontrolovaná zóna na ubytovanie, stravovanie a športovú prípravu

Karanténne centrum pre vrcholový šport (ďalej tiež „KCVŠ“) je výhodne lokalizované v rámci izolovanej časti Šamorína. Areál je uzatvorený a ponúka možnosť úplnej kontroly územia s monitorovaným zabezpečeným prístupom iba jednou vstupnou bránou s kontrolovaným vstupom.

 • Hermeticky uzavretý priestor KCVŠ s kontrolovaným vstupom so zákazom vstupu nepovoleným osobám
 • Sprístupnenie iba s negatívnym výsledkom testu a následné zabezpečenie povinného testovania na COVID-19 na vstupe do KCVŠ, vrátane pretestovania antigénovým testom na 5 deň od príchodu do bezpečnej zóny KCVŠ
 • Zriadenie izolovaného karanténneho ubytovacieho pavilónu so samostatným vstupom pre izoláciu osôb, ktorí čakajú na oznámenie výsledkov odberu na vyšetrenie RT-PCR a uvoľnenie do bežného režimu KCVŠ

Pokyny pred príchodom do Karanténneho pavilónu:

 • Jednotlivé športové zväzy sú povinné za svojich účastníkov reprezentačného sústredenia zabezpečiť podpis Vyhlásenia o bez infekčnosti a oboznámení sa s režimom fungovania karanténneho centra pre vrcholový šport, kde účastník alebo jeho zákonný zástupca čestne prehlasuje, že dodržiava všetky aktuálne platné nariadenia ÚVZ SR a zároveň sa plne oboznámil s režimom fungovania Karanténneho centra a pokynmi pre účastníkov pred príchodom do Karanténneho centra.
 • V súvislosti s aktuálne platným nariadeniami Vlády Slovenskej republiky a opatreniami ÚVZ SR proti šíreniu pandémie COVID-19 je v rámci nižšie uvedených príloh uvedené “Potvrdenie o účasti športovca na sústredení”. Jednotlivé športové zväzy organizujúce sústredenia vrcholových športovcov v rámci Karanténneho centra pre vrcholový šport majú tak možnosť zabezpečiť ich podpis pre menný zoznam športovcov, pre prípadné preukázanie sa športovcami pri ich príchode do Karanténneho centra (napr. aktuálne platné obmedzenia medzi prechodmi okresov, pri vstupe na územie SR, a pod.)
 • Preukázanie sa negatívnym výsledkom testu pre vstup do Karanténneho pavilónu KCVŠ. Negatívny antigénový, alebo RT- PCR test, nie starší ako 72 hodín potrebný na prístup k odberu RT-PCR pred ubytovaním v Karanténnom pavilóne.
 • Vykonanie merania teploty na vstupe. Po vyhodnotení zmeranej teploty je za predpokladu výšky hodnoty do 37,2°C umožnený vstup do areálu KCVŠ a k odberu na výjazdové odberné miesto (ďalej tiež „VOM“) . Osobám s nameranou teplotou rovnou alebo vyššou ako je hodnota 37,2°C nie je umožnený prístup ku Karanténnemu pavilónu (na prístup k odberu RT-PCR pred ubytovaním v Karanténnom pavilóne). KCVŠ zároveň zabezpečuje kontrolovaný vstup na bráne a je povinné viesť zoznam, tzn. je zriadená kniha evidencie osôb, ktoré vstupujú do KCVŠ na základe povolenia na vstup (vrátane personálu KCVŠ, prípadných pracovníkov VOM, zdravotníckeho personálu a dodávateľov).
 • Zriadenia výjazdového odberného miesta pre účely KCVŠ pre vstupné laboratórne vyšetrenie na COVID-19 pred umiestnením športovca / personálu v priamom kontakte z domáceho prirodzeného prostredia do bezpečnej zóny zariadenia KCVŠ. Pri vstupe do KCVŠ je zriadené VOM a zrealizovaná vstupná kontrola otestovaním športovcov, sprievodného tímu ako aj personálu v priamom kontakte so športovcami podľa odporúčania ÚVZ SR (laboratórna diagnostika ochorenia COVID-19 metódou RT-PCR). K testovaniu sú sprístupnené len osoby, ktoré dodržiavajú usmernenia v súvislosti ochorením COVID-19, nie sú osobou podozrivou z ochorenia, neprišli do styku s osobou s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19. Vstup do KCVŠ je organizovaný iba vo vyhradené príchodové dni – pondelok a štvrtok v čase medzi 12.00 – 15.30.
 • Realizácia odberu metódou RT-PCR v rámci VOM na vstupe do Karanténneho pavilónu a následné ubytovanie do vyhodnotenia výsledkov (min 24hod) v rámci Karanténneho pavilónu (na odbery je presne definovaný časový interval, tak aby nedochádzalo k stretu športovcov, a zároveň je odporúčané na odber do KCVŠ dostaviť sa samostatne autom, nakoľko KCVŠ vedie evidenciu príchodov a v prípade príchodu väčšej skupiny športovcov jedným autom a zároveň pozitívnom výsledku RT-PCR. testu jedného športovca z posádky, nie je uvoľnená celá posádka auta do bezpečnej zóny hermeticky uzatvoreného centra a nakoľko boli v uzatvorenom priestore spoločne je im nariadená povinná karanténa / domáca izolácia podľa usmernenia ÚVZ SR)

Usmernenie pre osoby s prekovaným ochorením COVID-19 spadajúcich do 90 dňovej ochrannej lehoty definovanej legislatívou a usmerneniami ÚVZ SR.

Pred príchodom do Karanténneho centra pre vrcholový šport je potrebné:

 • Oznámiť skutočnosť o prekonaní pred príchodom do Karanténneho centra osobe organizujúcej športové sústredenie, aby táto skutočnosť bola vopred nahlásená Koordinátorovi karanténneho pavilónu
 • Je odporúčané disponovať potvrdením od všeobecného lekára o ukončení ochorenia COVID-19 podľa vzoru ÚVZ SR (na prístup k odberu RT-PCR pred ubytovaním v Karanténnom pavilóne)
 • Preukázať sa negatívnym výsledkom testu pre vstup do Karanténneho pavilónu KCVŠ. Negatívny antigénový nie starší ako 72 hodín potrebný na prístup k odberu RT-PCR pred ubytovaním v Karanténnom pavilóne
 • Je odporúčané disponovať výsledkom testu na protilátky IgM / IgG pre následné posúdenie možnosti uvoľnenia / neuvoľnenia danej osoby, ktorá prekonala ochorenie COVID-19, nachádza sa stále v 90 dňovej lehote, a mohlo dôjsť k falošnej pozitivite v rámci vyhodnotenia výsledku RT-PCR testu.

Prekonaným osobám bude realizovaný odber metódou RT-PCR v rámci VOM na vstupe do Karanténneho pavilónu a následné ubytovanie do vyhodnotenia výsledkov v rámci Karanténneho pavilónu. Vyhodnotenie odberu RT-PCR bude realizované s vyhodnotením požadovaných CT/CP hodnôt.

V prípade osoby / vrcholového športovca, ktorý preukázateľne prekonal ochorenie COVID-19 (potvrdené pozitívnym RT-PCR / antigénovým testom / testom na protilátky a bolo ukončené ochorenie všeobecným lekárom) a prichádza do Karanténneho centra pre vrcholový šport v lehote 90 dní od ukončenia liečby na ochorenie na COVID-19, bude v prípade pozitívneho výsledku odberu RT-PCR na vstupe v rámci Karanténneho pavilónu na základe usmernenia ÚVZ SR požadované doloženie posúdenia všeobecného lekára, ktorý pozná anamnézu, klinický stav pacienta a má ucelený prehľad o výsledkoch laboratórneho vyšetrovania pacienta na SARS-CoV-2 a jeho súhlas / nesúhlas s uvoľnením do bezpečnej a kontrolovanej zóny pre športovú prípravu.

Pre tento účel za KCVŠ je spracované Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti a súhlas s uvoľnením do bezpečnej zóny v rámci KCVŠ, v rámci ktorého zabezpečenie podpisu všeobecného lekára je v zodpovednosti vrcholového športovca / príslušného športového zväzu na základe vyššie uvedených znalostí a informácií o pacientovi, ktorý prekonal ochorenie. KCVŠ bez prijatia potvrdenia a súhlasu všeobecného lekára nebude uvoľňovať športovca do bezpečnej zóny. Športovec vie zotrvať do prijatia potvrdenia v rámci jemu pridelenej izolovanej izby v Karanténnom pavilóne, resp. v prípade neobdržania potvrdenia od všeobecného lekára vie byť uvoľnený do domácej karantény / izolácie podľa aktuálne platných nariadení ÚVZ SR, čo je ale spojené s ukončením pobytu v Karanténnom pavilóne a s tým súvisiacim postupom uvoľnenia do bezpečnej zóny.

Nastavenie režimu ubytovania v rámci bezpečnej zóny KCVŠ po negatívnom výsledku odberu na vyšetrenie RT-PCR

Olympijské tréningové centrum disponuje 282 izbami v rámci piatich samostatne stojacích hotelových pavilónov. Pri alokácii jedného pavilónu ako izolovaného karanténne pavilónu, a zároveň jedného pavilónu ako izolovaného pavilónu pre ubytovanie personálu KCVŠ v priamom kontakte, je naďalej zabezpečená dostatočne veľká samostatná ubytovacia kapacita. V úvode OTC ráta s vyčlenením 2 pavilónov pre potreby zabezpečenia ubytovania športovcov v bežnom režime KCVŠ. Ubytovanie zabezpečené v rámci izieb s možnosťou ubytovania 1-4 osôb s dostatočne veľkým úložným priestorom pre dlhodobo ubytovaných športovcov. Priestranné izby (44m2) s balkónom, samostatnou kúpeľňou prerozdelené do 2 samostatných buniek, každej vybavenej s LCD/TV, písacím stolom, telefónom a rýchlym WiFi pripojením.

Pokyny pre Karanténne centrum – bezpečná zóna pre ubytovanie:

Vstup do KCVŠ v rámci jeho bezpečných zón priameho kontaktu so športovcami (t.j. ubytovacích, stravovacích kapacít a športovísk) je podmienený povinne absolvovanou karanténou a negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Platí prísny zákaz vstupu návštevám a nepovoleným osobám do zón priameho kontaktu so športovcami. Mimo personálu Karanténneho centra pre vrcholový šport, ktorí vstupuje rovnako povinnou karanténnou a negatívnym výsledkom RT-PCR testu, vstup do Karanténneho centra je povolený iba osobám za jednotlivé športové zväzy (športovci a sprievodný / organizačný tím) a osobám podľa usmernení ÚVZ SR. V čase zákazu vychádzania (t.j. medzi 22.00 až 6.00) z izieb pre športové skupiny a pracovný personál bezpečnej zóny KCVŠ v priamom kontakte so športovcami za nahlásenia a prítomnosti Koordinátora karanténneho pavilónu môžu byt vykonávané práce výhradne v súvislosti s hĺbkovým čistením a dezinfekciou spoločných priestorov a športovísk, zabezpečenie servisných a revíznych prác strojov a zariadení. Všetky práce musia byť koordinované Koordinátormi a personál musí disponovať OPP (tvárové rúško/resp. respirátor FFP2, rukavice a v prípade potreby ochranným pracovným oblekom).

 • Zabezpečenie informovanosti ohľadom povinností ubytovaných športovcov (informačnými letákmi, elektronickými infopanelmi a TV v izbách). V rámci každej izby je distribuovaný Informačný leták so základnými informáciami a povinnosťami ubytovaných športovcov, ktorí sú povinní dodržiavať poriadok ubytovacieho zariadenia a hygienické zásady. V prípade porušenia povinností, prípadne pokynov Koordinátora bežného režimu KCVŠ, vždy vyvodené dôsledky vedúce až k ukončeniu pobytu v rámci KCVŠ. Informovanosť bude zabezpečená elektronicky pred príchodom do KCVŠ, resp. informačnými letákmi, oznámeniami v rámci prevádzok, a prostredníctvom LED/TV obrazoviek v rámci ubytovania, stravovania a športovísk.
 • Športovec je povinný sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov túto skutočnosť bez meškania telefonicky oznámi Koordinátorovi karanténneho centra a svojej pridelenej kontaktnej osobe / trénerovi.
 • Na piaty deň od príchodu do Karanténneho centra sa všetci uvoľnení športovci do bezpečnej zóny na základe negatívneho RT-PCR testu musia povinne podrobiť antigénovému skríningu. Skríning je organizovaný Koordinátorom karanténneho centra (navýšenie miery ochrany zdravia a bezpečnosti športovcov, aplikované od 28.01.2021 na základe výskytu ochorenia COVID-19 v bezpečnej zóne).
 • Pohyb športovcov v rámci spoločných priestorov, mimo športovísk v bezpečnej zóne KCVŠ, je aj po antigénovom skríningu /vykonaný na piaty deň po príchode do KCVŠ/ POVINNÝ S TVÁROVOU RÚŠKOU resp. RESPIRÁTOROM FFP2 (Na základe usmernenia ÚVZ SR je od 15. marca povinnosť nosiť respirátor FFP 2 v priestoroch všetkých interiérov. Požiadavky na respirátor, výnimky pre osoby, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť nosiť prostriedok na prekrytie horných dýchacích ciest a výnimky pre osoby, ktoré nemusia nosiť respirátor FFP 2 tam kde to je povinné sú uvedené na https://korona.gov.sk/povinnost-nosit-ruska-a-respiratory/). Pokiaľ to situácia umožňuje športovci mimo športovísk dodržiavajú minimálny odstup a nevytváranú skupiny väčšie ako 6 osôb
 • Umožnenie pohybu výhradne v rámci hermeticky uzatvoreného priestoru KCVŠ. V prípade opustenia priestoru bezpečnej zóny KCVŠ pre športovcov využívajúcich ubytovacie a stravovacie kapacity ako aj personál v priamom kontakte so športovcami potreba opätovného absolvovania povinnej vstupnej prehliadky (testu metódou RT-PCR) a povinnej karantény.
 • Pohyb športovcov v spoločných priestoroch KCVŠ a na športoviskách je obmedzený len na vyhradený čas 06.00 – 22.00, mimo tohto času je povinné sa zdržiavať na pridelených izbách.
 • Na celý režim fungovania KCVŠ so sprísnenými bezpečnostnými opatreniami bude dohliadať Koordinátor karanténneho centra. Mimo koordinátora budú športovcom k dispozícii ďalší zamestnanci v priamom kontakte a to recepčný KCVŠ a ostatný personál (napr. prevádzkari športovísk, personál v reštaurácii, upratovacia služba, technický a prevádzkový personál).
 • Športovci po príchode do KCVŠ dostanú elektronický identifikátor (kartu zariadenia, resp. hodinky s čipom), ktorý im bude sprístupňovať okrem ich ubytovania aj jednotlivé prevádzky a športoviská na základe ich rezervácií a nastavených povolení konkrétnych vstupov. Takéto systémové sprístupňovanie vstupov zabezpečí koordináciu pohybu športovcov a tým celkové dodržiavane sprísneného režimu a pravidiel v rámci KCVŠ .

Nastavenie režimu stravovania v rámci bezpečnej zóny KCVŠ po negatívnom výsledku odberu na vyšetrenie RT-PCR

Stravovanie bude zabezpečené v rámci reštaurácie Olym-Pick rozprestierajúcej sa na ploche 945 m2, kde si športovci môžu vybrať kvalitnú a nutrične vyváženú stravu podľa vlastnej chuti zo širokej ponuky jedál. V rámci Karanténneho centra bude zriadený aj celodenný „take-away point“ v prípade požiadavky na občerstvenie a nápoje mimo režimu stravovania.

Pokyny pre Karanténne centrum – bezpečná zóna pre stravovanie:

 • Minimalizácia obslužného personálu, ktorý prichádza do priameho kontaktu so športovcami. Nevyhnutný personál reštaurácie s ochrannými pomôckami (rúško/respirátor FFP2 a rukavice), v rámci výdajných pultov s ochranným prekrytím a dostatočným odstupom od športovcov.
 • Spôsob prípravy pokrmov. Prísne dodržiavanie zásad HACCP, t.j. správnej výrobnej a hygienickej praxe, ktorá tvorí a vytvára vhodný rámec systému kritických bodov pri výrobe a manipulovaní s potravinami. Príprava stravy zabezpečená v rámci uzatvorenej kuchyne a presun teplej stravy zabezpečený v termoportoch / termonádobách v prísnom hygienickom režime personálom bez kontaktu so športovcami.
 • Odporúčané 2m odstupy medzi stravníkmi. Odporúčanie iba jednej osoba za stolom, tak aby boli dodržané minimálne 2m odstupy medzi stravníkmi.
 • Zabezpečenie informovanosti návštevníkov o hygienických zásadách. Ruky je potrebné umývať pred konzumáciou jedla, po manipulácií s odpadom a odpadkovým košom, po čistení nosa, kašlaní a kýchaní – pri kašli a kýchaní si ústa nemožno zakrývať dlaňou, dôležité je použiť vreckovku, ktorú je potrebné ihneď po použití zahodiť do koša.
 • Nastavenie spôsobu dodávania, príjmu a preberania tovaru so zreteľom na minimalizovanie možnej kontaminácie z externého prostredia. Dodávatelia vstupujú do areálu KCVŠ vo vyhradený čas a tovar je skladaný na rampu bez kontaktu, preberá ho personál bez priameho kontaktu so športovcami.

Nastavenie režimu využívania športovísk v rámci bezpečnej zóny KCVŠ po negatívnom výsledku odberu na vyšetrenie RT-PCR

Olympijského tréningového centrum zahŕňa viaceré športoviská pre profesionálnych športovcov a športové tímy, celkovo v ňom nájde svoje útočisko až 26 olympijských športov. Nad rámec zabezpečenia voči okolitému prostrediu, všetky vonkajšie a vnútorné športoviská tvoria samostatné izolované celky, ktoré sú vybavené zabezpečovacím vstupným kartovým systémom, ktorý tak umožňuje nastavenie prístupov športovcom pre dodržanie pravidiel využívania športovísk v sprísnenom režime (t.j. maximálna kapacita na športovisku) z pohľadu ochrany zdravia športovca.

Pokyny pre Karanténne centrum – bezpečná zóna v rámci športovísk

 • Všetky športoviská sú systémovo nastavené tak, že v rámci sprísneného bezpečnostného režimu KCŠV vie zabezpečiť kontrolovaný vstup na príslušné športovisko. Športovcom bude nepretržite k dispozícii Koordinátor karanténneho centra v rámci recepcie ako aj na telefónnom čísle dostupnom z hotelovej izby pre prípadnú rezerváciu športovísk a dodatočných služieb. Koordinátor bude rezervovať a potvrdzovať vstup na športoviská jednotlivým športovcom, tak aby boli dodržané pravidlá využívania športoviska v sprísnenom režime (t.j. maximálna kapacita na športovisku). Rozpis využitia jednotlivých športovísk bude k dispozícii na viditeľnom a dostupnom mieste v rámci recepcie.
 • Športovci na športoviská budú vstupovať samostatne (resp. v doprovode trénera, realizačného tímu) na základe systémového sprístupnia vstupnou kartou (hodinkami alebo náramkovým elektronickým identifikátorom) v daný časový interval.
 • Na športovisku za dodržania sprísnených bezpečnostných pravidiel (nevytváranie skupín mimo povolených tréningových, zhromažďovania sa a dodržiavania odstupu), budú môcť športovci vykonávajúci športovú aktivitu / tréning pohybovať sa bez ochranných pomôcok (tvárové rúško/respirátor FFP2).
 • Na všetkých vnútorných športoviskách je zabezpečená nútená výmena vzduchu. V rámci bazénov je chlórovanie zabezpečené automatickým dávkovacím systémom a automatizovanou reguláciou a detekciou čidlami priamo v technológii, prevádzkovo duplicitne kontrolovane aj manuálnymi meraniami technikom na dennej báze.
 • V rámci jednotlivých športovísk budú športovcom pre zabezpečenie ich operatívnych požiadaviek (napr. manipulácia so športovými pomôckami, uskladnenie športových pomôcok, riešenie technických problémov, apod.), dennej starostlivosti o športoviská, ako aj z pohľadu bezpečnosti na športovisku k dispozícii prevádzkový zamestnanci športoviska v minimálnom počte, t.j. prevádzkar na športovisko / zástupca prevádzkara. V prípade nevyhnutného kontaktu so športovcom, personál KCVŠ má povinnosť používať tvárové rúško/respirátor FFP2 a dodržiavať minimálnu vzdialenosť.