COOKIES
Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií. Viac informácií.   ROZUMIEM

Bezpečná a kontrolovaná zóna na ubytovanie, stravovanie a športovú prípravu

Karanténne centrum pre vrcholový šport (ďalej tiež „KCVŠ“) je výhodne lokalizované v rámci izolovanej časti Šamorína. Areál je uzatvorený a ponúka možnosť úplnej kontroly územia s monitorovaným zabezpečeným prístupom iba jednou vstupnou bránou s kontrolovaným vstupom.

 • Hermeticky uzavretý priestor KCVŠ s kontrolovaným vstupom so zákazom vstupu nepovoleným osobám
 • Sprístupnenie iba s negatívnym výsledkom testu a následné zabezpečenie povinného testovania na COVID-19 na vstupe do KCVŠ, vrátane pretestovania antigénovým testom na 5 deň od príchodu do bezpečnej zóny KCVŠ
 • Zriadenie izolovaného karanténneho ubytovacieho pavilónu so samostatným vstupom pre izoláciu osôb, ktorí čakajú na oznámenie výsledkov odberu na vyšetrenie RT-PCR a uvoľnenie do bežného režimu KCVŠ

Pokyny pred príchodom do Karanténneho pavilónu:

 • Jednotlivé športové zväzy sú povinné za svojich účastníkov reprezentačného sústredenia zabezpečiť podpis Vyhlásenia o bez infekčnosti a oboznámení sa s režimom fungovania karanténneho centra pre vrcholový šport, kde účastník alebo jeho zákonný zástupca čestne prehlasuje, že dodržiava všetky aktuálne platné nariadenia ÚVZ SR a zároveň sa plne oboznámil s režimom fungovania Karanténneho centra a pokynmi pre účastníkov pred príchodom do Karanténneho centra.
 • Preukázanie sa negatívnym výsledkom testu pre vstup do Karanténneho pavilónu KCVŠ. Negatívny antigénový, alebo RT- PCR test, nie starší ako 72 hodín potrebný na prístup k odberu RT-PCR pred ubytovaním v Karanténnom pavilóne.
 • Vykonanie merania teploty na vstupe. Po vyhodnotení zmeranej teploty je za predpokladu výšky hodnoty do 37,2°C umožnený vstup do areálu KCVŠ a k odberu na výjazdové odberné miesto (ďalej tiež „VOM“) . Osobám s nameranou teplotou rovnou alebo vyššou ako je hodnota 37,2°C nie je umožnený prístup ku Karanténnemu pavilónu (na prístup k odberu RT-PCR pred ubytovaním v Karanténnom pavilóne). KCVŠ zároveň zabezpečuje kontrolovaný vstup na bráne a je povinné viesť zoznam, tzn. je zriadená kniha evidencie osôb, ktoré vstupujú do KCVŠ na základe povolenia na vstup (vrátane personálu KCVŠ, prípadných pracovníkov VOM, zdravotníckeho personálu a dodávateľov).
 • Zriadenia výjazdového odberného miesta pre účely KCVŠ pre vstupné laboratórne vyšetrenie na COVID-19 pred umiestnením športovca / personálu v priamom kontakte z domáceho prirodzeného prostredia do bezpečnej zóny zariadenia KCVŠ. Pri vstupe do KCVŠ je zriadené VOM a zrealizovaná vstupná kontrola otestovaním športovcov, sprievodného tímu ako aj personálu v priamom kontakte so športovcami podľa odporúčania ÚVZ SR (laboratórna diagnostika ochorenia COVID-19 metódou RT-PCR). K testovaniu sú sprístupnené len osoby, ktoré dodržiavajú usmernenia v súvislosti ochorením COVID-19, nie sú osobou podozrivou z ochorenia, neprišli do styku s osobou s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19. Vstup do KCVŠ je organizovaný iba vo vyhradené príchodové dni – pondelok a štvrtok v čase medzi 12.00 – 15.30.
 • Realizácia odberu metódou RT-PCR v rámci VOM na vstupe do Karanténneho pavilónu a následné ubytovanie do vyhodnotenia výsledkov (min 24hod) v rámci Karanténneho pavilónu (na odbery je presne definovaný časový interval, tak aby nedochádzalo k stretu športovcov, a zároveň je odporúčané na odber do KCVŠ dostaviť sa samostatne autom, nakoľko KCVŠ vedie evidenciu príchodov a v prípade príchodu väčšej skupiny športovcov jedným autom a zároveň pozitívnom výsledku RT-PCR. testu jedného športovca z posádky, nie je uvoľnená celá posádka auta do bezpečnej zóny hermeticky uzatvoreného centra a nakoľko boli v uzatvorenom priestore spoločne je im nariadená povinná karanténa / domáca izolácia podľa usmernenia ÚVZ SR)

Usmernenie pre osoby s prekovaným ochorením COVID-19 spadajúcich do 90 dňovej ochrannej lehoty definovanej legislatívou a usmerneniami ÚVZ SR.

Pred príchodom do Karanténneho centra pre vrcholový šport je potrebné:

 • Oznámiť skutočnosť o prekonaní pred príchodom do Karanténneho centra osobe organizujúcej športové sústredenie, aby táto skutočnosť bola vopred nahlásená Koordinátorovi karanténneho pavilónu
 • Je odporúčané disponovať potvrdením od všeobecného lekára o ukončení ochorenia COVID-19 podľa vzoru ÚVZ SR (na prístup k odberu RT-PCR pred ubytovaním v Karanténnom pavilóne)
 • Preukázať sa negatívnym výsledkom testu pre vstup do Karanténneho pavilónu KCVŠ. Negatívny antigénový nie starší ako 72 hodín potrebný na prístup k odberu RT-PCR pred ubytovaním v Karanténnom pavilóne
 • Je odporúčané disponovať výsledkom testu na protilátky IgM / IgG pre následné posúdenie možnosti uvoľnenia / neuvoľnenia danej osoby, ktorá prekonala ochorenie COVID-19, nachádza sa stále v 90 dňovej lehote, a mohlo dôjsť k falošnej pozitivite v rámci vyhodnotenia výsledku RT-PCR testu.

Prekonaným osobám bude realizovaný odber metódou RT-PCR v rámci VOM na vstupe do Karanténneho pavilónu a následné ubytovanie do vyhodnotenia výsledkov v rámci Karanténneho pavilónu. Vyhodnotenie odberu RT-PCR bude realizované s vyhodnotením požadovaných CT/CP hodnôt.

V prípade osoby / vrcholového športovca, ktorý preukázateľne prekonal ochorenie COVID-19 (potvrdené pozitívnym RT-PCR / antigénovým testom / testom na protilátky a bolo ukončené ochorenie všeobecným lekárom) a prichádza do Karanténneho centra pre vrcholový šport v lehote 90 dní od ukončenia liečby na ochorenie na COVID-19, bude v prípade pozitívneho výsledku odberu RT-PCR na vstupe v rámci Karanténneho pavilónu na základe usmernenia ÚVZ SR požadované doloženie posúdenia všeobecného lekára, ktorý pozná anamnézu, klinický stav pacienta a má ucelený prehľad o výsledkoch laboratórneho vyšetrovania pacienta na SARS-CoV-2 a jeho súhlas / nesúhlas s uvoľnením do bezpečnej a kontrolovanej zóny pre športovú prípravu.

Pre tento účel za KCVŠ je spracované Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti a súhlas s uvoľnením do bezpečnej zóny v rámci KCVŠ, v rámci ktorého zabezpečenie podpisu všeobecného lekára je v zodpovednosti vrcholového športovca / príslušného športového zväzu na základe vyššie uvedených znalostí a informácií o pacientovi, ktorý prekonal ochorenie. KCVŠ bez prijatia potvrdenia a súhlasu všeobecného lekára nebude uvoľňovať športovca do bezpečnej zóny. Športovec vie zotrvať do prijatia potvrdenia v rámci jemu pridelenej izolovanej izby v Karanténnom pavilóne, resp. v prípade neobdržania potvrdenia od všeobecného lekára vie byť uvoľnený do domácej karantény / izolácie podľa aktuálne platných nariadení ÚVZ SR, čo je ale spojené s ukončením pobytu v Karanténnom pavilóne a s tým súvisiacim postupom uvoľnenia do bezpečnej zóny.

Nastavenie režimu ubytovania v rámci bezpečnej zóny KCVŠ po negatívnom výsledku odberu na vyšetrenie RT-PCR

Olympijské tréningové centrum disponuje 282 izbami v rámci piatich samostatne stojacích hotelových pavilónov. Pri alokácii jedného pavilónu ako izolovaného karanténne pavilónu, a zároveň jedného pavilónu ako izolovaného pavilónu pre ubytovanie personálu KCVŠ v priamom kontakte, je naďalej zabezpečená dostatočne veľká samostatná ubytovacia kapacita. V úvode OTC ráta s vyčlenením 2 pavilónov pre potreby zabezpečenia ubytovania športovcov v bežnom režime KCVŠ. Ubytovanie zabezpečené v rámci izieb s možnosťou ubytovania 1-4 osôb s dostatočne veľkým úložným priestorom pre dlhodobo ubytovaných športovcov. Priestranné izby (44m2) s balkónom, samostatnou kúpeľňou prerozdelené do 2 samostatných buniek, každej vybavenej s LCD/TV, písacím stolom, telefónom a rýchlym WiFi pripojením.

Pokyny pre Karanténne centrum – bezpečná zóna pre ubytovanie:

Vstup do KCVŠ v rámci jeho bezpečných zón priameho kontaktu so športovcami (t.j. ubytovacích, stravovacích kapacít a športovísk) je podmienený povinne absolvovanou karanténou a negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Platí prísny zákaz vstupu návštevám a nepovoleným osobám do zón priameho kontaktu so športovcami. Mimo personálu Karanténneho centra pre vrcholový šport, ktorí vstupuje rovnako povinnou karanténnou a negatívnym výsledkom RT-PCR testu, vstup do Karanténneho centra je povolený iba osobám za jednotlivé športové zväzy (športovci a sprievodný / organizačný tím) a osobám podľa usmernení ÚVZ SR. V čase zákazu vychádzania (t.j. medzi 22.00 až 6.00) z izieb pre športové skupiny a pracovný personál bezpečnej zóny KCVŠ v priamom kontakte so športovcami za nahlásenia a prítomnosti Koordinátora karanténneho pavilónu môžu byt vykonávané práce výhradne v súvislosti s hĺbkovým čistením a dezinfekciou spoločných priestorov a športovísk, zabezpečenie servisných a revíznych prác strojov a zariadení. Všetky práce musia byť koordinované Koordinátormi a personál musí disponovať OPP (tvárové rúško, rukavice a v prípade potreby ochranným pracovným oblekom).

 • Zabezpečenie informovanosti ohľadom povinností ubytovaných športovcov (informačnými letákmi, elektronickými infopanelmi a TV v izbách). V rámci každej izby je distribuovaný Informačný leták so základnými informáciami a povinnosťami ubytovaných športovcov, ktorí sú povinní dodržiavať poriadok ubytovacieho zariadenia a hygienické zásady. V prípade porušenia povinností, prípadne pokynov Koordinátora bežného režimu KCVŠ, vždy vyvodené dôsledky vedúce až k ukončeniu pobytu v rámci KCVŠ. Informovanosť bude zabezpečená elektronicky pred príchodom do KCVŠ, resp. informačnými letákmi, oznámeniami v rámci prevádzok, a prostredníctvom LED/TV obrazoviek v rámci ubytovania, stravovania a športovísk.
 • Športovec je povinný sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov túto skutočnosť bez meškania telefonicky oznámi Koordinátorovi karanténneho centra a svojej pridelenej kontaktnej osobe / trénerovi.
 • Na piaty deň od príchodu do Karanténneho centra sa všetci uvoľnení športovci do bezpečnej zóny na základe negatívneho RT-PCR testu musia povinne podrobiť antigénovému skríningu. Skríning je organizovaný Koordinátorom karanténneho centra (navýšenie miery ochrany zdravia a bezpečnosti športovcov, aplikované od 28.01.2021 na základe výskytu ochorenia COVID-19 v bezpečnej zóne).
 • Pohyb športovcov v rámci spoločných priestorov, mimo športovísk v bezpečnej zóne KCVŠ, je aj po antigénovom skríningu /vykonaný na piaty deň po príchode do KCVŠ/ POVINNÝ S TVÁROVOU RÚŠKOU Pokiaľ to situácia umožňuje športovci mimo športovísk dodržiavajú minimálny odstup a nevytváranú skupiny väčšie ako 6 osôb
 • Umožnenie pohybu výhradne v rámci hermeticky uzatvoreného priestoru KCVŠ. V prípade opustenia priestoru bezpečnej zóny KCVŠ pre športovcov využívajúcich ubytovacie a stravovacie kapacity ako aj personál v priamom kontakte so športovcami potreba opätovného absolvovania povinnej vstupnej prehliadky (testu metódou RT-PCR) a povinnej karantény.
 • Pohyb športovcov v spoločných priestoroch KCVŠ a na športoviskách je obmedzený len na vyhradený čas 06.00 – 22.00, mimo tohto času je povinné sa zdržiavať na pridelených izbách.
 • Na celý režim fungovania KCVŠ so sprísnenými bezpečnostnými opatreniami bude dohliadať Koordinátor karanténneho centra. Mimo koordinátora budú športovcom k dispozícii ďalší zamestnanci v priamom kontakte a to recepčný KCVŠ a ostatný personál (napr. prevádzkari športovísk, personál v reštaurácii, upratovacia služba, technický a prevádzkový personál).
 • Športovci po príchode do KCVŠ dostanú elektronický identifikátor (kartu zariadenia, resp. hodinky s čipom), ktorý im bude sprístupňovať okrem ich ubytovania aj jednotlivé prevádzky a športoviská na základe ich rezervácií a nastavených povolení konkrétnych vstupov. Takéto systémové sprístupňovanie vstupov zabezpečí koordináciu pohybu športovcov a tým celkové dodržiavane sprísneného režimu a pravidiel v rámci KCVŠ .

Nastavenie režimu stravovania v rámci bezpečnej zóny KCVŠ po negatívnom výsledku odberu na vyšetrenie RT-PCR

Stravovanie bude zabezpečené v rámci reštaurácie Olym-Pick rozprestierajúcej sa na ploche 945 m2, kde si športovci môžu vybrať kvalitnú a nutrične vyváženú stravu podľa vlastnej chuti zo širokej ponuky jedál. V rámci Karanténneho centra bude zriadený aj celodenný „take-away point“ v prípade požiadavky na občerstvenie a nápoje mimo režimu stravovania.

Pokyny pre Karanténne centrum – bezpečná zóna pre stravovanie:

 • Minimalizácia obslužného personálu, ktorý prichádza do priameho kontaktu so športovcami. Nevyhnutný personál reštaurácie s ochrannými pomôckami (rúško a rukavice), v rámci výdajných pultov s ochranným prekrytím a dostatočným odstupom od športovcov.
 • Spôsob prípravy pokrmov. Prísne dodržiavanie zásad HACCP, t.j. správnej výrobnej a hygienickej praxe, ktorá tvorí a vytvára vhodný rámec systému kritických bodov pri výrobe a manipulovaní s potravinami. Príprava stravy zabezpečená v rámci uzatvorenej kuchyne a presun teplej stravy zabezpečený v termoportoch / termonádobách v prísnom hygienickom režime personálom bez kontaktu so športovcami.
 • Odporúčané 2m odstupy medzi stravníkmi. Odporúčanie iba jednej osoba za stolom, tak aby boli dodržané minimálne 2m odstupy medzi stravníkmi.
 • Zabezpečenie informovanosti návštevníkov o hygienických zásadách. Ruky je potrebné umývať pred konzumáciou jedla, po manipulácií s odpadom a odpadkovým košom, po čistení nosa, kašlaní a kýchaní – pri kašli a kýchaní si ústa nemožno zakrývať dlaňou, dôležité je použiť vreckovku, ktorú je potrebné ihneď po použití zahodiť do koša.
 • Nastavenie spôsobu dodávania, príjmu a preberania tovaru so zreteľom na minimalizovanie možnej kontaminácie z externého prostredia. Dodávatelia vstupujú do areálu KCVŠ vo vyhradený čas a tovar je skladaný na rampu bez kontaktu, preberá ho personál bez priameho kontaktu so športovcami.

Nastavenie režimu využívania športovísk v rámci bezpečnej zóny KCVŠ po negatívnom výsledku odberu na vyšetrenie RT-PCR

Olympijského tréningového centrum zahŕňa viaceré športoviská pre profesionálnych športovcov a športové tímy, celkovo v ňom nájde svoje útočisko až 26 olympijských športov. Nad rámec zabezpečenia voči okolitému prostrediu, všetky vonkajšie a vnútorné športoviská tvoria samostatné izolované celky, ktoré sú vybavené zabezpečovacím vstupným kartovým systémom, ktorý tak umožňuje nastavenie prístupov športovcom pre dodržanie pravidiel využívania športovísk v sprísnenom režime (t.j. maximálna kapacita na športovisku) z pohľadu ochrany zdravia športovca.

Pokyny pre Karanténne centrum – bezpečná zóna v rámci športovísk

 • Všetky športoviská sú systémovo nastavené tak, že v rámci sprísneného bezpečnostného režimu KCŠV vie zabezpečiť kontrolovaný vstup na príslušné športovisko. Športovcom bude nepretržite k dispozícii Koordinátor karanténneho centra v rámci recepcie ako aj na telefónnom čísle dostupnom z hotelovej izby pre prípadnú rezerváciu športovísk a dodatočných služieb. Koordinátor bude rezervovať a potvrdzovať vstup na športoviská jednotlivým športovcom, tak aby boli dodržané pravidlá využívania športoviska v sprísnenom režime (t.j. maximálna kapacita na športovisku). Rozpis využitia jednotlivých športovísk bude k dispozícii na viditeľnom a dostupnom mieste v rámci recepcie.
 • Športovci na športoviská budú vstupovať samostatne (resp. v doprovode trénera, realizačného tímu) na základe systémového sprístupnia vstupnou kartou (hodinkami alebo náramkovým elektronickým identifikátorom) v daný časový interval.
 • Na športovisku za dodržania sprísnených bezpečnostných pravidiel (nevytváranie skupín mimo povolených tréningových, zhromažďovania sa a dodržiavania odstupu), budú môcť športovci vykonávajúci športovú aktivitu / tréning pohybovať sa bez ochranných pomôcok (tvárové rúško).
 • Na všetkých vnútorných športoviskách je zabezpečená nútená výmena vzduchu. V rámci bazénov je chlórovanie zabezpečené automatickým dávkovacím systémom a automatizovanou reguláciou a detekciou čidlami priamo v technológii, prevádzkovo duplicitne kontrolovane aj manuálnymi meraniami technikom na dennej báze.
 • V rámci jednotlivých športovísk budú športovcom pre zabezpečenie ich operatívnych požiadaviek (napr. manipulácia so športovými pomôckami, uskladnenie športových pomôcok, riešenie technických problémov, apod.), dennej starostlivosti o športoviská, ako aj z pohľadu bezpečnosti na športovisku k dispozícii prevádzkový zamestnanci športoviska v minimálnom počte, t.j. prevádzkar na športovisko / zástupca prevádzkara. V prípade nevyhnutného kontaktu so športovcom, personál KCVŠ má povinnosť používať tvárové rúško a dodržiavať minimálnu vzdialenosť.